ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด!! หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ

31 มกราคม 2562  

 

 
(30 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)    จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ จัด “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมั่นสามารถสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการทำหน้าที่ออกแบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบาย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อรัฐบาล  แม้ว่าที่ผ่านมาบุคลากรของ สวทน. จะสามารถออกแบบ ให้ข้อเสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ของภาครัฐได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังกล่าว  สวทน. จึงริเริ่มให้มีการจัดหลักสูตรการออกแบบนโยบายด้าน วทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อให้บุคลากร สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านนโยบายของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และทักษะในด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย ทั้งในเชิงหลักการและในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สวทน. และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
“ในส่วนของการอบรม จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 เดือน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่ง หรือกำลังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐและภาคเอกชน มาเล่าประสบการณ์ในการผลักดันนโยบาย ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ และยกร่างข้อเสนอนโยบาย วทน. ตามกระบวนการพัฒนานโยบายที่ถูกต้อง และเลือกใช้กลไก เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป” ดร.กิติพงค์  กล่าว
ด้าน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สวทน. และ มจธ. โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำหน้าที่ออกแบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนทฤษฎี  2) ส่วนประสบการณ์ และ 3) ส่วนปฏิบัติ รวมประมาณ 20 สัปดาห์ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการออกแบบนโยบาย วทน. และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบาย วทน. ของประเทศในอนาคต เพราะโครงการนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นกลไกในการสร้างนักออกแบบนโยบายด้าน วทน. ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป