สวทน. จับมือ จุฬาฯ – ยูเนสโก จัดกิจกรรมชวนเยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาพยนตร์ “Future Baby” เป็นสื่อกลาง

13 ธันวาคม 2561  


สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดกิจกรรม “WATCH & TALK: YOUTH ENGAGEMENT IN FUTURES OF FAMILY” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ Bangkok Screening Room สีลม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวทน. กล่าวเปิดงาน และ ดร.นพ. สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดีงานวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแนะนําวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 

 
ดร.กาญจนา เปิดเผยว่า พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น กระบวนการที่จําเป็นสําหรับการออกนโยบายและแนวทางการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความชอบธรรมคือการ มีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม ฉะนั้น ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน รวมถึงความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงมีความสําคัญ ในสังคมไทยการมีส่วนร่วมและแสดงความเห็นในเวทีสาธารณะของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนกับประเด็นจริยธรรมและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจํากัด รูปแบบวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเข้าใจและจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขาโดยตรง
 

กิจกรรม “WATCH & TALK: YOUTH ENGAGEMENT IN FUTURES OF FAMILY” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฉายภาพยนตร์เรื่อง “Future Baby” (กํากับโดย Maria Arlamovsky) ภาพยนตร์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ และความหมายของความเป็นครอบครัว โดยภาพยนตร์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านชีวจริยธรรม นักปรัชญา รวมถึงคนที่ใช้เทคโนโลยีและได้รับผลกระทบจริงจากทั่วโลก โดยภาพยนตร์นี้จะทําให้ผู้ชมตั้งคําถามว่าเทคโนโลยีสามารถและควรที่จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการเจริญพันธุ์โดยธรรมชาติของมนุษย์มากน้อยเพียงใด (เว็บไซต์ภาพยนตร์: http://www.futurebaby.at/) จากนั้นจะเป็นการระดมความคิดของเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี จํานวนประมาณ 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านจริยธรรม นโยบาย กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
 

“กิจกรรม WATCH & TALK: YOUTH ENGAGEMENT IN FUTURES OF FAMILY เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสื่อสาร การปรึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อและศิลปะ: การมีส่วนร่วมของเยาวชนในอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Public communication, consultation and participation through art and media: Youth engagement in the future of science and technology) ซึ่งดําเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจาก สวทน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรูปแบบของครอบครัวในอนาคตในกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านจริยธรรม นโยบาย กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ รวมถึงเป็นการสร้างเวทีสาธารณะให้กับเยาวชนในการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านจริยธรรม นโยบาย กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ตลอดจนเป็นการริเริ่มพื้นที่สนทนากับเยาวชน และปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนไทยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเสมือนการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนไทยมีสิทธิมีเสียงและมีความรับผิดชอบในประเด็นทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลในงานประชุมใหญ่ด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UNESCO และประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562
 
รับชมคลิปข่าวได้ที่ : https://youtu.be/DLtvRHyCY30  
 
-----------------------------------------
 
สอบถามรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.