สวทน. เชิญวิทยากรระดับแนวหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใกล้ตัว “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

1 พฤศจิกายน 2561  


(1 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และยังเป็นผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างไบโอเทค เอ็มเทค โรงงานสิ่งทอธนไพศาล และ บริษัท เอเซียสตาร์เทรด จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย
 
ทั้งนี้ วิทยากรได้แลกเปลี่ยนในหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพติด 1 ใน 8 อันดับแรกของโลก มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยขาดดุลด้านการชำระเงินด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก หมายถึงเรามีการซื้อเทคโนโลยีมากกว่าที่จะสร้างเทคโนโลยีเอง โดยในส่วนของตลาดเอนไซม์ในไทย มีมูลค่าการนำเข้าถึง 2,625 ล้านบาทในปี 2559 และมีอัตราการนำเข้าสูงขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.4 ต่อปี ซึ่งการที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมานั้น ต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพด้วย
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในอุตสาหกรรมเอนไซม์ สามารถแบ่งเทคโนโลยีหลักออกเป็น 5 เทคโนโลยี คือ
1) Microbial screening technology
2) Strain development and modification
3) Enzyme production technology
4) Formulation technology
และ 5) Enzyme applications
 
โดยเอนไซม์มีหน้าที่หลัก คือ
1) ตัด เช่น ตัดโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง (การตัดแป้งให้เป็นน้ำตาล)
2) ต่อ เช่น ต่อโมเลกุลเล็กๆ ให้มีขนาดใหญ่ (การนำเศษเนื้อมาเชื่อมโดยเอนไซม์ให้เป็นสเต็กชิ้นใหญ่)
และ 3) เปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนโมเลกุลที่ไม่มีคุณค่าให้เป็นโมเลกุลที่มีราคาสูง (การเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นไซลิทอลหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาล)
 
หากพูดในด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเอนไซม์ถือว่ามีขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรา โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมยา เป็นต้นวิทยากรคนเก่งของเรายังได้แลกเปลี่ยนถึง “เอนอีซ” เอนไซม์สัญชาติไทยที่ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยเป็นเอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “เอนอีซ” สามารถทดแทนการใช้สารเคมีในระบบได้ถึงร้อยละ 100 ช่วยลดการใช้น้ำและค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้าเสีย ลดขั้นตอนในกระบวนการเตรียมผ้า พลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมได้มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกระบวนการดั้งเดิม
 
นอกจากนี้ ยังมีเอนไซม์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลายชนิด เพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เอนไซม์เอนริส ที่ผลิตมาจากจุลินทรีย์ในลำไส้ปลวก ซึ่งจะใช้อุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ หรือเอนไซม์ในกลุ่ม Specialty  ได้แก่ 1) Rettizyme ที่ใช้ในกระบวนการแยกเส้นใยเซลลูโลสจากพืช ให้เป็น Eco fiber โดยใช้วัตถุดิบจากใบสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร 2) Serizyme ที่จะเป็นมิติใหม่แห่งนวัตกรรมเส้นไหมออร์แกนิค มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) Roxizyme เอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น


รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/STIThailandofficial/videos/2138465923075345/
 
Download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ : http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=404