สวทน. ร่วมสนับสนุนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)

25 กันยายน 2561  


ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  พร้อมด้วย ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย นักพัฒนานโยบาย สวทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Strengthening linkages between STI and ODA policies in order to address the grand challenges and promote inclusive growth” ซึ่งจัดโดย Ministry of Science and ICT ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization for Economic Co-operation and Development : OECD ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


ทั้งนี้ ดร.กาญจนา ได้รับเชิญในการขึ้นกล่าวหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีแนวหน้า (Frontier Technology) ต่อการจัดการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการด้าน วทน”. โดยได้กล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และได้ให้ข้อมูลถึงเทคโนโลยีแนวหน้าในบริบทของประเทศไทยที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังได้ยกตัวอย่างความร่วมมือ ODA กับต่างประเทศ เช่น โครงการ Newton R&I Partnership Programmes ที่รัฐบาลไทยทำร่วมกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร และโครงการ Industrie 4.0 in Thailand 4.0 ที่ดำเนินการร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการใช้กลไก ODA ในการส่งเสริมระบบนวัตกรรมเปิด หรือ Open Innovation Platform เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ให้ไปยังประเทศผู้รับ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคีในรูปแบบ North-South-South และพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 

อย่างไรก็ตาม การประชุมนี้ ได้รวบรวมความเห็นจากผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา NGOs ธนาคารโลก และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน โดยจะรวบรวมผลจากการประชุมไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ของประเทศสมาชิก OECD ต่อไป


OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในระดับนโยบายระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือ ODA (Official Development Assistance) เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความท้าทายในปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน