ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม”

19 กันยายน 2561  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอและชี้แจงวัตถุประสงค์ “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม (Regulatory Sandbox)” โดยได้เชิญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง
 

ทั้งนี้ หลักการในการให้มีกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม มีที่มาจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรม หรือการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของตลาด ขาดแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเกิดความล่าช้าในการนำสินค้าและบริการนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายและมีกลไกในการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม รวมไปถึงรูปแบบการกำกับดูแลแบบใหม่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเป็นการชั่วคราว รวมถึงเพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม ลดระยะเวลาในการนำเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และป้องกันความเหลื่อมล้ำทางการค้าและความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น