ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

19 กรกฎาคม 2561  


(19 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการสำคัญของชาติในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงศักยภาพการดำเนินงานและการนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยสู่ความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมอภิปราย