รายงานการศึกษา/สิ่งตีพิมพ์
ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
46_TH.pdf
เทคโนโลยียุทธศาสตร์ สำหรับสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตประเทศไทย
45_TH.pdf
แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564, Nanotechnology Roadmap
44_TH.pdf