ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
289 0056/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มทส.) 20 มีนาคม 2560 2
290 0057/2560 จ้างโครงการชุดเสนอขายบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ แสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 20 มีนาคม 2560 1
291 0058/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถาบันเครือข่ายวิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 20 มีนาคม 2560 1
292 0059/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มช.) 20 มีนาคม 2560 1
293 0060/2560 จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2560 (The 4th Thailand Rail Academic symposium - TRAS2017) 20 มีนาคม 2560 1
286 0055/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 15 มีนาคม 2560 1
283 0052/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล Business Intelligent จากฐานข้อมูลการวิจัยดัชนีวิทยาศาสตร์ 13 มีนาคม 2560 3
284 0053/2560 จ้างจัดโครงการอบรม Presentations Essentials 13 มีนาคม 2560 5
285 0054/2560 จ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis ) 13 มีนาคม 2560 2
282 0051/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-ม.บูรพา) 9 มีนาคม 2560 2
277 0048/2560 จ้างจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 7 มีนาคม 2560 3
279 0049/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจธ.) 7 มีนาคม 2560 1
281 0050/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มอ.) 7 มีนาคม 2560 1
274 0045/2560 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility 6 มีนาคม 2560 1
275 0046/2560 จ้างจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณ วทน. ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 6 มีนาคม 2560 2