National Science Technology and Innovation Policy Office
ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
449 - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI 9 สิงหาคม 2561 449_TH.pdf 2
402 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15) 28 มีนาคม 2561 402_TH.pdf 27
401 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance 19 มีนาคม 2561 401_TH.pdf 17
373 0001/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พฤศจิกายน 2560 373_TH.pdf 124
400 0002/2561 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พฤศจิกายน 2560 400_TH.pdf 43
349 0007/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 18 กรกฎาคม 2560 349_TH.pdf 51
343 0004/2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 11 กรกฎาคม 2560 343_TH.pdf 38
335 0003/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 30 มิถุนายน 2560 335_TH.pdf 23
334 0002/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2560 334_TH.pdf 28
328 0006/2560 ประกาศจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 16 มิถุนายน 2560 328_TH.pdf 32
262 0001/2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 262_TH.pdf 37
308 0005/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย(สวทน. - มก.) 28 ธันวาคม 2559 308_TH.pdf 23
201 แผนการจัดหาปี 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2559 201_TH.pdf 112
307 0004/2560 จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ 25 ตุลาคม 2559 307_TH.pdf 16
305 0002/2560 การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการจัดทำแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม 3 ตุลาคม 2559 305_TH.pdf 15