ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
321 0081/2560 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 5 พฤษภาคม 2560 321_TH.pdf 9
319 0079/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.) 2 พฤษภาคม 2560 319_TH.pdf 8
318 0078/2560 จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม 27 เมษายน 2560 318_TH.pdf 15
315 0075/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.) 21 เมษายน 2560 315_TH.pdf 8
316 0076/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture) 21 เมษายน 2560 316_TH.pdf 5
317 0077/2560 จ้างจัดงานค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 21 เมษายน 2560 317_TH.pdf 6
314 0074/2560 จ้างจัดประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 เมษายน 2560 314_TH.pdf 5
312 0072/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาระบบนวัตกรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 เมษายน 2560 312_TH.pdf 5
313 0073/2560 จ้างเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 5 เมษายน 2560 313_TH.pdf 3
311 0071/2560 จ้างจัดทำของที่ระลึก Food Innopolis 31 มีนาคม 2560 311_TH.pdf 6
303 0070/2560 จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มการเกษตรและอาหารในประเทศไทย 30 มีนาคม 2560 303_TH.pdf 8
301 0068/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สวทน. 29 มีนาคม 2560 301_TH.pdf 6
302 0069/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายวิชาผู้ประกอบการทางสังคม 29 มีนาคม 2560 302_TH.pdf 11
294 0061/2560 จ้างทำกระเป๋าผ้า, แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ Food Innopolis 27 มีนาคม 2560 294_TH.pdf 8
295 0062/2560 เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน 27 มีนาคม 2560 295_TH.pdf 4