ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
281 0050/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มอ.) 7 มีนาคม 2560 281_TH.pdf 1
274 0045/2560 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility 6 มีนาคม 2560 274_TH.pdf 2
275 0046/2560 จ้างจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณ วทน. ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 6 มีนาคม 2560 275_TH.pdf 2
278 0047/2560 จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2017 6 มีนาคม 2560 278_TH.pdf 5
273 0044/2560 จ้างที่ปรึกษาจัดทำ Technology Roadmap ของอุตสาหกรรมข้าวไทย 3 มีนาคม 2560 273_TH.pdf 3
270 0042/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 27 กุมภาพันธ์ 2560 270_TH.pdf 6
271 0043/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มข.) 27 กุมภาพันธ์ 2560 271_TH.pdf 2
268 0040/2560 จ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีในบริษัท สหฟาร์ม จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560 268_TH.pdf 1
269 0041/2560 จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 คน 24 กุมภาพันธ์ 2560 269_TH.pdf 1
267 0039/2560 จ้างจัดพิมพ์หนังสือแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (NanoTRM3) 23 กุมภาพันธ์ 2560 267_TH.pdf 5
265 0038/2560 จ้างจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "How to set up and operate holding company: lesson learned from TUSHOLDINGS" 16 กุมภาพันธ์ 2560 265_TH.pdf 4
266 0037/2560 จ้างออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอลและวีดีทัศน์ สำหรับเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 14 กุมภาพันธ์ 2560 266_TH.pdf 6
263 0035/2560 จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลตัวป้อนเข้าสู่โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Wil) ปีการศึกษา 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560 263_TH.pdf 3
264 0036/2560 จ้างจัดงาน Food Innopolis Open House 2017 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2560 264_TH.pdf 1
261 0034/2560 จ้างจัดงาน Talent Mobility for food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560 261_TH.pdf 4