ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
298 0065/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "การเงินสำหรับผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Finance)" 27 มีนาคม 2560 298_TH.pdf 2
299 0066/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญา(Intellectual Property strategy)" 27 มีนาคม 2560 299_TH.pdf 1
300 0067/2560 จ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 27 มีนาคม 2560 300_TH.pdf 4
289 0056/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มทส.) 20 มีนาคม 2560 289_TH.pdf 4
290 0057/2560 จ้างโครงการชุดเสนอขายบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ แสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 20 มีนาคม 2560 290_TH.pdf 1
291 0058/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถาบันเครือข่ายวิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 20 มีนาคม 2560 291_TH.pdf 2
292 0059/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มช.) 20 มีนาคม 2560 292_TH.pdf 3
293 0060/2560 จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2560 (The 4th Thailand Rail Academic symposium - TRAS2017) 20 มีนาคม 2560 293_TH.pdf 3
286 0055/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 15 มีนาคม 2560 286_TH.pdf 2
283 0052/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล Business Intelligent จากฐานข้อมูลการวิจัยดัชนีวิทยาศาสตร์ 13 มีนาคม 2560 283_TH.pdf 5
284 0053/2560 จ้างจัดโครงการอบรม Presentations Essentials 13 มีนาคม 2560 284_TH.pdf 6
285 0054/2560 จ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis ) 13 มีนาคม 2560 285_TH.pdf 2
282 0051/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-ม.บูรพา) 9 มีนาคม 2560 282_TH.pdf 2
277 0048/2560 จ้างจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 7 มีนาคม 2560 277_TH.pdf 4
279 0049/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจธ.) 7 มีนาคม 2560 279_TH.pdf 5