ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
342 0095/2560 จ้างโครงการออกแบบและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของเมืองนวัตกรรมอาหาร 7 กรกฎาคม 2560 342_TH.pdf 7
341 0094/2560 จ้างที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 กรกฎาคม 2560 341_TH.pdf 8
336 0090/2560 สอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 30 มิถุนายน 2560 336_TH.pdf 9
337 0091/2560 จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน วทน. และการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ 30 มิถุนายน 2560 337_TH.pdf 1
338 0092/2560 สัญญาจ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 30 มิถุนายน 2560 338_TH.pdf 8
339 0093/2560 สัญญาจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ 30 มิถุนายน 2560 339_TH.pdf 6
367 0089/2560 จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2560 367_TH.pdf 7
332 0087/2560 จ้างบริการเครือข่าย CAT Corporate Internet 20 มิถุนายน 2560 332_TH.pdf 6
333 0088/2560 การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่(Startup) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 20 มิถุนายน 2560 333_TH.pdf 11
327 0086/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2560 15 มิถุนายน 2560 327_TH.pdf 13
326 0085/2560 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักลงทุน ( Angel Investors ) ผู้เชี่ยวชาญ ( Mentor ) และบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ( Technology Commercialization ) ในประเทศไทย (สวทน.-มช) 6 มิถุนายน 2560 326_TH.pdf 8
325 0084/2560 จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GINET 31 พฤษภาคม 2560 325_TH.pdf 3
323 0083/2560 จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "start up ด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุล (Molecular gastronomy and molecular cuisine) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร" 29 พฤษภาคม 2560 323_TH.pdf 9
322 0082/2560 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3 22 พฤษภาคม 2560 322_TH.pdf 6
320 0080/2560 จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017 5 พฤษภาคม 2560 320_TH.pdf 12