ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
314 0074/2560 จ้างจัดประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 เมษายน 2560 314_TH.pdf 2
312 0072/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาระบบนวัตกรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 เมษายน 2560 312_TH.pdf 3
313 0073/2560 จ้างเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 5 เมษายน 2560 313_TH.pdf 1
311 0071/2560 จ้างจัดทำของที่ระลึก Food Innopolis 31 มีนาคม 2560 311_TH.pdf 3
303 0070/2560 จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มการเกษตรและอาหารในประเทศไทย 30 มีนาคม 2560 303_TH.pdf 6
301 0068/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สวทน. 29 มีนาคม 2560 301_TH.pdf 3
302 0069/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายวิชาผู้ประกอบการทางสังคม 29 มีนาคม 2560 302_TH.pdf 8
294 0061/2560 จ้างทำกระเป๋าผ้า, แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ Food Innopolis 27 มีนาคม 2560 294_TH.pdf 5
295 0062/2560 เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน 27 มีนาคม 2560 295_TH.pdf 1
296 0063/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Marketing)" 27 มีนาคม 2560 296_TH.pdf 4
297 0064/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร(Entrepreneurial Marketing)" 27 มีนาคม 2560 297_TH.pdf 1
298 0065/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "การเงินสำหรับผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Finance)" 27 มีนาคม 2560 298_TH.pdf 2
299 0066/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญา(Intellectual Property strategy)" 27 มีนาคม 2560 299_TH.pdf 1
300 0067/2560 จ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 27 มีนาคม 2560 300_TH.pdf 4
289 0056/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มทส.) 20 มีนาคม 2560 289_TH.pdf 4