ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
367 0089/2560 จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2560 367_TH.pdf 5
332 0087/2560 จ้างบริการเครือข่าย CAT Corporate Internet 20 มิถุนายน 2560 332_TH.pdf 3
333 0088/2560 การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่(Startup) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 20 มิถุนายน 2560 333_TH.pdf 7
327 0086/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2560 15 มิถุนายน 2560 327_TH.pdf 10
326 0085/2560 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักลงทุน ( Angel Investors ) ผู้เชี่ยวชาญ ( Mentor ) และบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ( Technology Commercialization ) ในประเทศไทย (สวทน.-มช) 6 มิถุนายน 2560 326_TH.pdf 6
325 0084/2560 จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GINET 31 พฤษภาคม 2560 325_TH.pdf 1
323 0083/2560 จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "start up ด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุล (Molecular gastronomy and molecular cuisine) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร" 29 พฤษภาคม 2560 323_TH.pdf 6
322 0082/2560 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3 22 พฤษภาคม 2560 322_TH.pdf 4
320 0080/2560 จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017 5 พฤษภาคม 2560 320_TH.pdf 10
321 0081/2560 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 5 พฤษภาคม 2560 321_TH.pdf 7
319 0079/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.) 2 พฤษภาคม 2560 319_TH.pdf 6
318 0078/2560 จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม 27 เมษายน 2560 318_TH.pdf 13
315 0075/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.) 21 เมษายน 2560 315_TH.pdf 6
316 0076/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture) 21 เมษายน 2560 316_TH.pdf 3
317 0077/2560 จ้างจัดงานค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 21 เมษายน 2560 317_TH.pdf 3