สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
331 0008/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 31 พฤษภาคม 2560 331_TH.pdf 22
330 0007/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560 28 เมษายน 2560 330_TH.pdf 13
329 0006/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 31 มีนาคม 2560 329_TH.pdf 18
288 0005/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 288_TH.pdf 22
260 0004/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 31 มกราคม 2560 260_TH.pdf 18
258 0003/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 30 ธันวาคม 2559 258_TH.pdf 12
239 0002/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 30 พฤศจิกายน 2559 239_TH.pdf 20
209 0001/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 209_TH.pdf 12
210 0002/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 210_TH.pdf 14
211 0003/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 211_TH.pdf 11
212 0004/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 212_TH.pdf 7
214 0005/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 214_TH.pdf 8
217 0006/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 217_TH.pdf 12
220 0007/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 220_TH.pdf 7
221 0008/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 221_TH.pdf 4