หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
212 0004/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 212_TH.pdf 5
214 0005/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 214_TH.pdf 4
217 0006/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 217_TH.pdf 7
220 0007/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 220_TH.pdf 3
221 0008/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 221_TH.pdf 2
222 0009/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 222_TH.pdf 3
223 0010/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 223_TH.pdf 3
224 0011/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 224_TH.pdf 3
225 0012/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 225_TH.pdf 6
237 0001/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 31 ตุลาคม 2559 237_TH.pdf 6