ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
362 0104/2560 จ้างผู้ประสานงานวิชาการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพ 18 สิงหาคม 2560 362_TH.pdf 5
361 0103/2560 จ้างจัดทำเอกสารประกอบนโยบายโครงการนวัตกรรมประเทศไทย : การยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 16 สิงหาคม 2560 361_TH.pdf 5
360 0102/2560 จ้างโครงการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) เพื่อส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ย่านนวัตกรรม 7 สิงหาคม 2560 360_TH.pdf 9
355 0100/2560 จ้างจัดทำรายงานผลการประเมินด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษา โครงการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อพัฒนากำลังคนทางเทคนิคระดับ ปวส.ในบริษัท สหฟาร์ม จำกัด 24 กรกฎาคม 2560 355_TH.pdf 7
359 0101/2560 จ้างจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ( Research and Innovation) ของประเทศ จำแนกตามงบประเภทงบประมาณปี 2557-2560 24 กรกฎาคม 2560 359_TH.pdf 10
351 0099/2560 จัดทำรายงานเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเกษตร (Discision Supporting System Agriculture) 20 กรกฎาคม 2560 351_TH.pdf 7
348 0098/2560 จ้างจัดนิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 17 กรกฎาคม 2560 348_TH.pdf 11
347 0097/2560 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 12 กรกฎาคม 2560 347_TH.pdf 6
344 0096/2560 จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 11 กรกฎาคม 2560 344_TH.pdf 10
342 0095/2560 จ้างโครงการออกแบบและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของเมืองนวัตกรรมอาหาร 7 กรกฎาคม 2560 342_TH.pdf 5
341 0094/2560 จ้างที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 กรกฎาคม 2560 341_TH.pdf 6
336 0090/2560 สอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 30 มิถุนายน 2560 336_TH.pdf 6
337 0091.2560 จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน วทน. และการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ 30 มิถุนายน 2560 337_TH.pdf 9
338 0092/2560 สัญญาจ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 30 มิถุนายน 2560 338_TH.pdf 5
339 0093/2560 สัญญาจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ 30 มิถุนายน 2560 339_TH.pdf 4