ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
429 0013/2561 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน 10 กรกฎาคม 2561 429_TH.pdf 3
416 0001/2561 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 12) 6 กรกฎาคม 2561 416_TH.pdf 5
417 0002/2561 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 6 กรกฎาคม 2561 417_TH.pdf 2
418 0003/2561 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2561 418_TH.pdf 4
419 0004/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 6 กรกฎาคม 2561 419_TH.pdf 2
420 0005/2561 จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 “เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต” (Disruptive Technologies and Future Business Environment) 6 กรกฎาคม 2561 420_TH.pdf 3
381 0116/2560 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริเวณ สวทน. ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 พร้อมพนักงานต้อนรับ 28 กันยายน 2560 381_TH.pdf 22
382 0117/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหารและงานสื่อสารองค์กร 28 กันยายน 2560 382_TH.pdf 11
383 0118/2560 เช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน 28 กันยายน 2560 383_TH.pdf 7
384 0119/2560 เช่าเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 28 กันยายน 2560 384_TH.pdf 11
380 0115/2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร 27 กันยายน 2560 380_TH.pdf 7
379 0114/2560 จ้างจัดทำหนังสือกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 25 กันยายน 2560 379_TH.pdf 9
376 0111/2560 จ้างศึกษาวิจัยและจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 22 สิงหาคม 2560 376_TH.pdf 5
377 0112/2560 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน 22 สิงหาคม 2560 377_TH.pdf 5
378 0113/2560 จ้างการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ โอเพ่นอีอาร์พี เวอร์ชั่น6.1 22 สิงหาคม 2560 378_TH.pdf 5