ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
201 แผนการจัดหาปี 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2559 201_TH.pdf 113
307 0004/2560 จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ 25 ตุลาคม 2559 307_TH.pdf 17
305 0002/2560 การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการจัดทำแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม 3 ตุลาคม 2559 305_TH.pdf 15
306 0003/2560 จ้างออกแบบและจัดทำเวปไซต์ Food Innopolis เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis 3 ตุลาคม 2559 306_TH.pdf 19
200 แผนการจัดหาปี 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 ตุลาคม 2558 200_TH.pdf 45