เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานเลขานุการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 22 ปี ถึง 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3. ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
4. ความรู้และเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป 
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การนำเสนองาน และการทำงานเป็นทีมได้ดีมาก
6. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้
8. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางการทำงานที่ตนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
10. การเก็บรักษาความลับ ไม่ควรนำข้อมูลใด ๆ ที่โดยปกติสำนักงานไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1. ติดต่อ นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานเกี่ยวกับการลงนามหนังสือและเสนอแฟ้มงานให้ผู้บริหารลงนาม บันทึกแฟ้มงานและจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. ช่วยประสานงานด้านเอกสาร การเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับสำนักงาน
4. ควบคุมและดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสารบรรณ/ ห้องประชุม/ ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและ/หรือผู้บริหาร
6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงาน/ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ช่วยเหลือ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของสำนักงานต่อบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติและรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708


 
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
67_TH.doc