นักวิเคราะห์นโยบาย / นักพัฒนานโยบาย ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5. มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point เป็นต้น
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการมองภาพรวมองค์กร
8. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ IELTS, CU-TEP, TU-GET โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  สนับสนุนการกำหนดนโยบาย วางแผนโครงการ วางแผนกลยุทธ์องค์กร แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี ติดตามผลตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อเสนอหน่วยงานภายนอก คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงาน และเพื่อนำมาปรับปรุง/ป้องกันเพื่อให้เป้าหมายการทำงานขององค์กรบรรลุตามที่กำหนดไว้
2.  สนับสนุนการเสนองบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งติดตาม ประสานงานแผน ผลการดำเนินงานโครงการ และแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงตัวชี้วัดสำคัญของสำนักงานกับกระทรวงและหน่วยงานร่วมบูรณาการ
3.  บริหารงบประมาณขององค์กร จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เชิงสถิติการใช้จ่ายงบประมาณและให้คำปรึกษา ข้อปฏิบัติ หรือแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.  พัฒนาระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ การวางแผน การกำหนดโครงการ การอนุมัติโครงการ การติดตามผล การปรับแผน และการปิดโครงการ
5.  ประเมินผลงานองค์กร และแผนงาน/โครงการ จัดทำรายงานและวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและถอดบทเรียนการทำงานในระยะต่อไป

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง  วุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   
สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
64_TH.doc