เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานพัสดุ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 27 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน,บัญชี,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมครุภัณฑ์ โดยมีความรู้ในข้อบังคับระเบียบวิธีปฏิบัติ  ด้านพัสดุไม่น้อยกว่า  3 ปี หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความขยัน  อดทนและสามารถทนแรงกดดันในสถานการณ์ต่างๆ และมีจิตใจที่จะให้บริการ Service mind เป็นอย่างดี
6. มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบในการทำงาน และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย  กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน รวมทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับวิธีการทำงานให้มีความคล่องตัวภายใต้คุณธรรม และจริยธรรมขององค์การของรัฐ
7. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีความละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1. ดำเนินการและควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สรรหาแหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบตัดสินใจจัดซื้อ/จ้าง
3. จัดซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนดโดยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
4. เจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง ให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ
6. จัดทำสัญญาพัสดุตามระเบียบ ข้อบังคับของ สวทน.
7. ประสานงานกับคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/สัญญา
8. วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ รวมถึงมีความรู้  ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง ต่อผู้รับบริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   
สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
62_TH.doc