เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานพัสดุ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 27 ปี
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน,บัญชี,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.  มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมครุภัณฑ์ โดยมีความรู้ในข้อบังคับระเบียบวิธีปฏิบัติ  ด้านพัสดุ
     ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5.  มีความขยัน  อดทนและสามารถทนแรงกดดันในสถานการณ์ต่างๆ และมีจิตใจที่จะให้บริการ Service mind
     เป็นอย่างดี
6.  มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบในการทำงาน และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
     เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 
     รวมทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับวิธีการทำงานให้มีความคล่องตัวภายใต้คุณธรรม และจริยธรรมขององค์การ
     ของรัฐ
7.  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีความละเอียด

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1.  ดำเนินการและควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.  สรรหาแหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบตัดสินใจจัดซื้อ/จ้าง
3.  จัดซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนดโดยเป็นไปตาม
     ข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
4.  เจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
5.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง ให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ
6.  จัดทำสัญญาพัสดุตามระเบียบ ข้อบังคับของ สวทน.
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
56_TH.doc