ผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน หรือ การบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี หรือประสบการณ์ทางด้าน Compliance และการบริหารความเสี่ยง                  อย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์จากส่วนราชการ องค์การของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถใช้โปรกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะการประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความเป็นธรรม และความละเอียดรอบคอบ 


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. สอบทาน ตรวจสอบและควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานให้ดำเนินตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานตลอดจน ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำและวางแผน รวมทั้งสามารถริเริ่มการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
3. ติดต่อ ประสานการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุป ประมวลผลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบรายงานต่อผู้บริหาร


หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)


การรับสมัคร :

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   


 

จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
45_TH.doc