ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร :

    1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ถึง 35 ปี
    2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
    3.  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    4.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นๆในงานที่เกี่ยวข้อง
    5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
    6.  ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
    7.  ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1.  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ
     ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
2.  จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
     ผลการดำเนินงาน 
3.  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
     ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
4.  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
5.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
     ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708    
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
45_TH.doc