เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.  มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด หรือมีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และหากมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.  กำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจและการตลาดของเมืองนวัตกรรมอาหาร
2.  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการต่างๆ ของเมืองนวัตกรรมอาหาร
3.  เสาะหา ดูแล และพัฒนาลูกค้าเมืองนวัตกรรมอาหาร
4.  ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
5.  ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและออกแบบบริการให้สอดคล้องกับลูกค้า
     ในแต่ละกลุ่ม
6.  ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการให้บริการด้านต่างๆ ของเมืองนวัตกรรมอาหาร

(โครงการมีสัญญาระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี)

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
จำนวน (อัตรา) : 2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
38_TH.doc