เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารการเงินและบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. สามารถใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูป ในงานที่เกี่ยวข้อง
5. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1. รวบรวม จัดทำเอกสาร และประสานงานเกี่ยวกับงานรับ-จ่ายเงินตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งบันทึก
   รายการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
2. รวบรวม จัดทำใบแจ้งหนี้ และรายงานสถานะลูกหนี้ เพื่อดำเนินการติดตามทวงหนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รวบรวม บันทึก และจัดทำเอกสารรายการเกี่ยวกับภาษี 
4. บันทึกรายการทางบัญชีและการเงินเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการทำงบการเงินรายเดือน 
5. บันทึกรายการทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
6. จัดเก็บเอกสารด้านการเงินและบัญชีในระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบันและ
   ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
7. ตอบข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
8. จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียด และข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
   จากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
55_TH.doc