คณะผู้บริหาร สวทน.
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการ
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
รองเลขาธิการ
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.กาญจนา วานิชกร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.เอกอนงค์ จางบัว
ผู้ช่วยเลขาธิการและรักษาการแทนผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและเมืองนวัตกรรมอาหาร
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 และการเชื่อมโยงนานาชาติ
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม และ รักษาการแทนผู้อำนวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
อาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้อำนวยการ ด้านบริหารองค์กร
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการด้านอาวุโส ด้านนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคตและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม