คณะผู้บริหาร สวทน.
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการ
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
รองเลขาธิการ และ รักษาการแทน ผู้อำนวยการด้านเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.กาญจนา วานิชกร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.เอกอนงค์ จางบัว
ผู้ช่วยเลขาธิการ และ ผู้อำนวยการ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
รก.ผู้ช่วยเลขาธิการ
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการ ด้านอุตสาหกรรม 4.0
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
อาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้อำนวยการ ด้านบริหารองค์กร
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม