คณะผู้บริหาร สวทน.
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
ดร.กาญจนา วานิชกร
รก.รองเลขาธิการ
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.เอกอนงค์ จางบัว
ผู้ช่วยเลขาธิการและรักษาการแทนผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและเมืองนวัตกรรมอาหาร
สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโยบายนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และ รักษาการแทนผู้อำนวยการด้านติดตามและประเมินผล
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงนานาชาติ
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ