กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 308
อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 602
นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 554
ยุวดี อัณฑสูตร
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 604
สุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 310
กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 213
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 507
ณิศรา จันทรประทิน
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 306
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 316
อริยวัตร เสนาคุณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 411
พิรดา เตชะวิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 416
สิรินยา ลิม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 315
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 219
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 0