ข่าวประชาสัมพันธ์
271.jpg
สวทน. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 6.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สวทน. เข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วย 4 ธันวาคม 2560 4
270.jpg
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 1 ธันวาคม 2560 2
268.jpg
“ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ร่วม “ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการภายใต้การจัดทำงบประมาณตามเป้าหมายแผนบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนา 4 เป้าหมาย 27 พฤศจิกายน 2560 2
267.jpg
สวทน. ผนึกกำลังพันธมิตร ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ขยายผลสู่ขอนแก่น ดึงเยาวชน คนรุ่นใหม่สร้างดิจิทัลคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ผนึกกำลัง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อยอดจากเชียงราย สู่ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน” ระดมสมองผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนความต้องการ เป็นโจทย์จัดกิจกรรมค่ายอาสา “พัฒนาดิจิทัล มีเดีย ชาเลนจ์ เพื่อการท่องเที่ยว” 24 พฤศจิกายน 2560 4
266.jpg
สวทน. ร่วมมือ อย. ปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียนอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส มองการขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารให้ประสบความสำเร็จได้ ระบบการขออนุญาตด้านอาหารในระดับอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เนื่องจากมีความสำคัญต่อการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 23 พฤศจิกายน 2560 2
269.jpg
สวทน. แจงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 เร่งเครื่อง!! ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ต่อปี 2561 22 พฤศจิกายน 2560 – สวทน. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. 22 พฤศจิกายน 2560 2
265.jpg
สปป. ลาว ศึกษาดูงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย - สวทน. โต้โผใหญ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย วทน. ระหว่าง 2 ประเทศ อาคารจัตุรัสจามจุรี – นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เยือนประเทศไทย ตามโครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย และ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อศึกษาดูงานและร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับปี 2560 – 2561 ร่วมกันระหว่างสองประเทศ 17 พฤศจิกายน 2560 4
261.jpg
สวทน. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดมสมองวางกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม หลังแผนกลยุทธ์ผ่านการเห็นชอบจาก สวนช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 14 พฤศจิกายน 2560 1
262.jpg
ประชุมกลุ่มย่อย (Focused group) การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2017 14 พฤศจิกายน 2560 - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Committee for Scientific and Technological Policy – CSTP ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) จัดประชุมกลุ่มย่อย “การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2017” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี เชิญ 14 หน่วยงาน ร่วมหารือพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD STI Policy Survey 2017 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าว จะใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI Outlook ซึ่งจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 40 ประเทศ ที่จะถูกนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลก 14 พฤศจิกายน 2560 3
264.jpg
ปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในระดับอาเซียน พลาซ่าแอทธินี / ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สถาบันวิจัยฟรอนโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมนี และ บริษัท สตราทีจิคอินเตอร์คอม ร่วมกันจัดการประชุมสมัชชานวัตกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย - ยุโรป " ครั้งที่ 5 (5th ASIAN-EUROPEAN BUSINESS INNOVATION CONGRESS) และนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหาร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 2560 2
260.jpg
สวทน. ลุยเดินหน้า “สะเต็ม แล็บ” ปีที่ 2 ขยายผลพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน กว่า 5,000 ราย ตอบโจทย์ปัญหากำลังคนขับเคลื่อนนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดินหน้าโครงการ “สะเต็ม แล็บ” (STEM LAB) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังนำร่อง 2 โรงเรียนในปีแรกประสบความสำเร็จ จัดงบ 4.5 ล้าน ขยายผลเพิ่มอีก 5 โรงเรียน พร้อมจัดทำหลักสูตร สะเต็ม แล็บ และแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย คาดมีนักเรียนได้รับประโยชน์ในปีการศึกษาแรกกว่า 5,000 ราย 13 พฤศจิกายน 2560 3
263.jpg
เสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ หัวข้อ "Responsible Conduct of Research in Thailand" สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยให้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการของสถาบันวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร่วมกันเพื่อผลักดันมาตรฐานการวิจัยในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 13 พฤศจิกายน 2560 1
259.jpg
สวทน. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแผนงานสเปียร์เฮด และการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เชิญกูรูจากองค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดนร่วมแลกเปลี่ยน 7 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม “Capacity Building Workshop on Spearhead Program” และกิจกรรม “Entrepreneurial University Development Seminar” โดยเชิญ นายเชล โฮคาน นาเฟลท์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน และการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 20 ปี 7 พฤศจิกายน 2560 3
258.png
สวทน. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต /ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2560 3
257.jpg
สวทน. ร่วมวางพานพุ่มและถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมวางพานพุ่มและถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว 19 ตุลาคม 2560 3