ข่าวประชาสัมพันธ์
249.jpg
Talent Mobility Fair 2017 เวทีเชื่อมโยงบุคลากรงานวิจัย ภาคอุดมศึกษาและเอกชน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรองรับประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility Fair 2017 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0”โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 400 คน ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ให้มีความก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 2 ตุลาคม 2560 11
250.jpg
บทวิเคราะห์การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประจำปี 2017 - 2018 โดย World Economic Forum: WEF ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดทำบทวิเคราะห์รายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประจำปี 2017 - 2018 ของ WEF โดยปีนี้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่อันดับที่ 32 ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่อันดับ 34 สำหรับปัจจัยย่อยด้านนวัตกรรมประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 50 ดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 54 จากจำนวนประเทศทั้งหมด 137 ประเทศ 2 ตุลาคม 2560 4
248.jpg
สวทน. สร้างความตระหนักเชิงสังคมและจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเวทีประชุมเชิงวิชาการว่าด้วย นัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ผนึกกำลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วย นัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 : การประยุกต์ใช้และความท้าทายของทรานส์โอมิกส์ในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรมจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างเวทีการหารือเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย และกฎหมาย เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทย 29 กันยายน 2560 8
247.jpg
เตรียมคลอด “ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2559 – 2560” เครื่องมือชี้วัดระดับความก้าวหน้า พัฒนาการและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 เตรียมคลอด “ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2559 – 2560” 28 กันยายน 2560 3
245.jpg
สวทน. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 1,550 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำโดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ รวม 1,550 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้า สวทน. รวมใจประดิษฐ์ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” โดยดอกไม้จันทน์จำนวนดังกล่าวจะส่งมอบให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ต่อไป 26 กันยายน 2560 2
240.jpg
​สวทน. ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยชื่อดัง เร่งผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านนักเทคโนโลยีกลิ่นรส เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ สวทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหิดล สงขลานครินทร์ นเรศวร จุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสของประเทศ (Flavor Academy) ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรส หรือ Flavorist ที่เข้าใจศาสตร์ของกลิ่นรสและธรรมชาติของกลิ่นรสในอาหาร สามารถปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารให้ตรงความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 25 กันยายน 2560 4
243.jpg
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย เลขาธิการ สวทน. นำทีมเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สหรัฐอเมริกา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำทีมคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and Technology Agreement (STA) ฉบับเดิม โดยการมาเยือนครั้งนี้ คณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Polytechnic Institute and State University) หรือเรียกย่อว่า เวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech) เพื่อพบปะพูดคุยกับนักวิจัยไทยในสหรัฐฯ ที่มีความสามารถและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในการนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าพบ รศ.ดร.มาณิศา พิพัฒนสมพร อาจารย์ของมหาวิทยาลัย Virginia Tech และ ดร.ก้องภพ อยู่เย็น นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานและอยู่ฝ่ายวิจัยด้านวิศวกรรมในศูนย์การบินอวกาศก็อดดาร์ด (Gaddard Space Flight Center) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (NASA) ด้วย 25 กันยายน 2560 3
238.jpg
ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี ทำเนียบรัฐบาล / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี 22 กันยายน 2560 4
239.jpg
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “The 1St Conference on Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI) on Science and Technology” ในหัวข้อ “Applications and Challenges of Trans-Omics in the future” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “The 1St Conference on Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI) on Science and Technology” ในหัวข้อ “Applications and Challenges of Trans-Omics in the future” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรมจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรานส์โอมิกส์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการหารือถึงการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย และกฎหมาย เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทย 22 กันยายน 2560 9
241.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับเครือข่ายระดมสมอง จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session ไบเทค บางนา / เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session เพื่อระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับ Functional Food , Functional Ingredient โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) มาเป็นเครื่องมือในการทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้กล่าวถึงรายละเอียดและที่มาของ Spearhead Program 22 กันยายน 2560 4
237.jpg
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ในงาน Thai Tech Expo 2017 ไบเทค บางนา/ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ให้การต้อนรับ พร้อมคณะทำงานเมืองนวัตกรรม (Food Innopolis) 21 กันยายน 2560 3
242.jpg
ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี 20 กันยายน 2560 2
234.jpg
นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา ซึ่งโครงการ Food Innopolis ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคการศึกษา นำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอาหารมาจัดแสดงให้ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย โดยในพื้นที่นิทรรศการด้าน “Food Technology” นั้น จะประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจต่างๆ 18 กันยายน 2560 8
230.jpg
สวทน. ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ชูแผนงาน Spearhead เป็นหนึ่งในเป้าหมายสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง / สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 8 กันยายน 2560 12
236.jpg
ทูต 80 ประเทศทั่วโลกเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย วันที่ 8 กันยายน 2560 อาคาร INC2 เมืองนวัตกรรมอาหาร อุุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ซีอีโอ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 80 คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานนำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเมืองนวัตกรรอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ที่สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี 8 กันยายน 2560 3