ข่าวประชาสัมพันธ์
101.jpg
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ 6 ตุลาคม 2559 2
98.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. หัวหน้าทีมโครงการ Food innoplis ร่วมคณะของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 6
99.jpg
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ตุลาคม 2559 1
97.jpg
Talent Mobility Fair 2016 เวทีเชื่อมโยงบุคลากรด้านงานวิจัย กับภาคเอกชน เพื่อผลักดันไทย สู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility Fair 2016 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Plenary Hall 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26 กันยายน 2559 4
96.jpg
สวทน. จัดเวทีประชุมใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย รวมนักวิจัยอาเซียนกว่า 300 คน ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN STI FORUM 2016 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2559 4
95.jpg
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เสนอขอความเห็นชอบเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD ) 15 กันยายน 2559 6
93.jpg
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 กันยายน 2559 5
94.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ณ สหราชอาณาจักร ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2559 ณ สหราชอาณาจักร 14 กันยายน 2559 6
92.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (National Startup Committee) 12 กันยายน 2559 2
91.jpg
การประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 “ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ 5 กันยายน 2559 3
90.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" 2 กันยายน 2559 0
88.jpg
ยกอุตสาหกรรมระบบราง เร่งเครื่องไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนทะลุ 20,000 ราย ภายใน 5 ปี ไบเทค 1 กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประเทศไทย 4.0" ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 1 กันยายน 2559 0
89.jpg
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 6/2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2559 1 กันยายน 2559 0
87.jpg
สวทน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 30 สิงหาคม 2559 1
86.jpg
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 18 สิงหาคม 2559 0