ข่าวประชาสัมพันธ์
สวทน. จัดพิธีน้อมถวายบังคม แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. น้อมถวายบังคม และกล่าวแสดงความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน. 19 ตุลาคม 2559 7
จีอีที เสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนวัตกรรมอาหารโลก นายสตีฟ แชห์ ผู้แทนจากเครือข่ายผู้ประกอบการโลกแห่งประเทศไทย (Global Entrepreneurship Thailand)หรือ จีอีที ได้เข้าพบเพื่อหารือ กับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และทีมงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 12 ตุลาคม 2559 6
สวทน. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน “ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาครัฐ และสมาคม รวม 11 องค์กร จัดประกวดรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)" 12 ตุลาคม 2559 6
สวทน. จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รันทุนสนับสนุน Newton Fund สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านโครงการ Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership Fund ในสาขา Institutional Links (หรือความร่วมมือระหว่างสถาบัน) 11 ตุลาคม 2559 1
ลสวทน. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 ตุลาคม 2559 2
นายก ตั้ง สวทน. - วช. เป็นเลขาฯ ร่วมซุปเปอร์บอร์ดปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ให้สัมภาษณ์ หลัง คสช. ประกาศใช้มาตรา 44 ในการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 7 ตุลาคม 2559 6
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ 6 ตุลาคม 2559 2
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. หัวหน้าทีมโครงการ Food innoplis ร่วมคณะของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 6
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ตุลาคม 2559 1
Talent Mobility Fair 2016 เวทีเชื่อมโยงบุคลากรด้านงานวิจัย กับภาคเอกชน เพื่อผลักดันไทย สู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility Fair 2016 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Plenary Hall 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26 กันยายน 2559 3
สวทน. จัดเวทีประชุมใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย รวมนักวิจัยอาเซียนกว่า 300 คน ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN STI FORUM 2016 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2559 4
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เสนอขอความเห็นชอบเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD ) 15 กันยายน 2559 6
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 กันยายน 2559 4
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ณ สหราชอาณาจักร ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2559 ณ สหราชอาณาจักร 14 กันยายน 2559 5
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (National Startup Committee) 12 กันยายน 2559 1