ข่าวประชาสัมพันธ์
111.jpg
สวทน. ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สวทน. ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง โดยช่วงสายวันนี้ พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เลขาธิการราชตฤณมัยสมาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยม และขอให้หน่วยงานแจ้งหากต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้บริการและดูแลความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) 27 ตุลาคม 2559 0
109.jpg
“ร่าง” การปรับปรุงกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ในการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี "ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)” 22 ตุลาคม 2559 14
110.jpg
สวทน. พร้อมทำหน้าที่เลขานุการร่วม สนับสนุนงาน สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สวทน. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ตุลาคม 2559 7
107.jpg
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2559 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2453 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” 20 ตุลาคม 2559 5
108.jpg
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 59 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ตุลาคม 2559 1
106.jpg
สวทน. จัดพิธีน้อมถวายบังคม แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. น้อมถวายบังคม และกล่าวแสดงความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน. 19 ตุลาคม 2559 7
104.jpg
จีอีที เสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนวัตกรรมอาหารโลก นายสตีฟ แชห์ ผู้แทนจากเครือข่ายผู้ประกอบการโลกแห่งประเทศไทย (Global Entrepreneurship Thailand)หรือ จีอีที ได้เข้าพบเพื่อหารือ กับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และทีมงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 12 ตุลาคม 2559 6
105.jpg
สวทน. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน “ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาครัฐ และสมาคม รวม 11 องค์กร จัดประกวดรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)" 12 ตุลาคม 2559 6
102.jpg
สวทน. จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รันทุนสนับสนุน Newton Fund สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านโครงการ Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership Fund ในสาขา Institutional Links (หรือความร่วมมือระหว่างสถาบัน) 11 ตุลาคม 2559 1
103.jpg
ลสวทน. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 ตุลาคม 2559 2
100.jpg
นายก ตั้ง สวทน. - วช. เป็นเลขาฯ ร่วมซุปเปอร์บอร์ดปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ให้สัมภาษณ์ หลัง คสช. ประกาศใช้มาตรา 44 ในการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 7 ตุลาคม 2559 6
101.jpg
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ 6 ตุลาคม 2559 2
98.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. หัวหน้าทีมโครงการ Food innoplis ร่วมคณะของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 6
99.jpg
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ตุลาคม 2559 1
97.jpg
Talent Mobility Fair 2016 เวทีเชื่อมโยงบุคลากรด้านงานวิจัย กับภาคเอกชน เพื่อผลักดันไทย สู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility Fair 2016 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Plenary Hall 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26 กันยายน 2559 3