ข่าวประชุม สัมมนา
173.jpg
“ประยุทธ์” ชมเปาะ “อรรชกา” ดันฟู้ดอินโนโพลิสรุ่ง กำชับเร่งสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมอาหารแข่งขันได้ในตลาดโลก ย้ำเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรให้ยืนได้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3 โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพ และมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดแสดงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนในปี 2560-2561 โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ก็เป็นหนึ่งโครงการดังกล่าวด้วย 27 เมษายน 2560 7
176.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 27 เมษายน 2560 7
168.jpg
Electric Vehicles Forum in Thailand 2017 Thai automotive policies have focused on electric vehicles (EVs) and pursued the same supply chain localization strategies. These policies and strategies will result in partial success in the context of uncertain and complex next generation vehicle industry. 26 เมษายน 2560 5
177.jpg
สวทน. ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Gesellschaft) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดงานเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต : ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคการศึกษา-ภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ” (Electric Vehicles Forum in Thailand : Next-generation Vehicle Innovation Strategies : International PPP Partnership for Local Capacity Development) เมื่อวันที่ 26–28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 26 เมษายน 2560 9
166.png
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial Innovation Consortium) ๑๐ สาขาอุตสาหกรรม (S-Curve Industries) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี 20 เมษายน 2560 24
171.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ เชิญกว่า 80 ภาคเอกชน ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ เจาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยฯ ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดำเนินการจัดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย” ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้อง Crowne ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้เชิญหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 80 หน่วยงาน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม หวังตอบโจทย์ภาคเอกชน นำไปใช้จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 20 เมษายน 2560 13
167.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 50 หน่วยงาน ร่วมมือเร่งผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง EECi สู่อุตสาหกรรมยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 5 เมษายน 2560 - ในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา ตั้งอยู่ ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รวม 50 หน่วยงาน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนที่เน้นด้านการคิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยี 5 เมษายน 2560 7
165.jpg
รมว. วิทย์ฯ ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี Women's Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี Women's Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 ที่ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) ร่วมกับ Entrepreneurship Centre, University of Cambridge Judge Business School ประเทศอังกฤษ 3 เมษายน 2560 7
162.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 2/2560 หารือแผนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 – เวลา 09.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 31 มีนาคม 2560 5
164.jpg
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Smart Tourist Chiang Rai 2017” เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ SME ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย 30 มีนาคม 2560 3
149.jpg
Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 24 มีนาคม 2560 6
155.jpg
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work - intergrated Learning; WiL) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work - intergrated Learning; WiL) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 16 มีนาคม 2560 7
156.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.กิติพงค์ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ที่ สวทน. เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ดร.สมคิด ได้ให้ความสนใจโครงการ Food Innopolis เป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความชื่นชมในผลงานและความก้าวหน้าของโครงการที่มีอย่างต่อเนื่อง 16 มีนาคม 2560 6
154.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ร่วมงาน “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” 15 มีนาคม 2560 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และการประชุมวิชาการประจำปีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) 16 องค์กร ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” โดยในปีนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรที่ 16 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 15 มีนาคม 2560 2
136.jpg
CEO Innovation Forum 2017 นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2560 6