ข่าวประชาสัมพันธ์
283.jpg
ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Action Agenda 2018) 8 มกราคม 2561 13
280.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (5 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี 5 มกราคม 2561 3
281.jpg
สวทน. เตรียมชงเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นแกนกลางทำฟู้ดอินเด็กซ์ สวทน. เตรียมชงเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นแกนกลางทำฟู้ดอินเด็กซ์ ตอบโจทย์ครบวงจร ฟู้ดอินโนโพลิส ปักหมุด สทน. เป็นเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย เผยจุดแข็งเทคโนโลยีไอโซโทปพิสูจน์ชัดแหล่งที่มาของอาหารและวัตถุดิบว่ามาจากแหล่งใด 5 มกราคม 2561 4
279.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 4 มกราคม 2561 130
278.jpg
สวทน. ตั้งเป้าเพิ่มบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสามมิติ ตั้งแต่ระดับหัวรถจักร รองรับภาคการผลิตและบริการจนถึงเพิ่มยอดผลิตบัณฑิต ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวถึงสถานการณ์บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทน. ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา ทั้งสิ้น 89,617 คน คิดเป็นสัดส่วนจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา 13.6 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาครัฐร้อยละ 45 และภาคเอกชน ร้อยละ 55 ตามลำดับ 29 ธันวาคม 2560 2
277.jpg
ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นมป้อนตลาดทั่วโลก สวทน. ร่วมมือ อ.ส.ค. และเคซีจี เสริมแกร่งคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม เดินหน้าพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Dairy Innovation Cluster) โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเนยและชีส ตรา อิมพีเรียล และอลาวรี่ ร่วมลงนาม 21 ธันวาคม 2560 0
276.jpg
สวทน. เร่งเครื่องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มั่นใจพลิกโฉมไทยก้าวกระโดดสู่ประเทศรายได้สูง สวทน. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและกำกับด้าน วทน.ของประเทศ ให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นลำดับต้นๆ ผ่านการผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร อาทิ โครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL) การพัฒนาสตาร์ทอัพ โครงการ สะเต็ม แล็บ รวมถึงโครงการ Talent Mobility ซึ่งโครงการทั้งหมดเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะไปช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 18 ธันวาคม 2560 3
275.jpg
สวทน. ดัน 6 แผนงานหลักขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 “สุวิทย์” ชี้เป็นกลไกกำหนดอนาคตประเทศ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ตามที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ สวทน. โดยมองว่า สวทน.เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ จัดทำยุทธศาสตร์และปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกหลักในการกำหนดอนาคตประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบในการจัดสรรงบประมาณลงในโปรแกรมหรือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่ง สวทน.ได้ตั้งเป้า 6 แผนงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 12 ธันวาคม 2560 3
272.jpg
สวทน. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กระทรงการคลัง / ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) 7 ธันวาคม 2560 7
274.gif
ฟู้ดอินโนโพลิส จับมือ ม.หอการค้า เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารสู่เวทีโลก เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า (IDE center) เปิดตัวโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (IDE Mindset Development Program : Hacking Food) เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อผลักดัน นักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านสตาร์ทอัพอย่างเอ็มไอที (MIT) เพื่อมุ่งการสร้างจำนวนสตาร์ทอัพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยอาศัยนวัตกรรมและการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้างได้อย่างแท้จริง 7 ธันวาคม 2560 2
273.jpg
“สุวิทย์” ชู สวทน. เป็นหลักของกระทรวงวิทย์ฯ จัดทำยุทธศาสตร์และปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม จี้ใช้งบประมาณตั้งแต่บาทแรก ในโครงการที่มีอิมแพค เสนอตัวปลดล็อคทุกปัญหาเพื่อให้งานเดินหน้าแบบไร้รอยต่อ สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14/ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเหน่วยงานแรกในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดย รมว.วิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่ กล่าวว่า สวทน. เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศหลายโครงการ วันนี้มาให้กำลังใจเพราะเห็นว่าทำงานกันหนัก แต่อยากให้เลือกทำโครงการเร่งด่วนที่มีอิมแพคสูง ให้คิดแบบครอบคลุมจนถึงการตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก มากกว่าที่จะเน้นเพียงการผลิตเพียงอย่างเดียว 6 ธันวาคม 2560 3
271.jpg
สวทน. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 6.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สวทน. เข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วย 4 ธันวาคม 2560 4
270.jpg
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 1 ธันวาคม 2560 2
268.jpg
“ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ร่วม “ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการภายใต้การจัดทำงบประมาณตามเป้าหมายแผนบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนา 4 เป้าหมาย 27 พฤศจิกายน 2560 2
267.jpg
สวทน. ผนึกกำลังพันธมิตร ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ขยายผลสู่ขอนแก่น ดึงเยาวชน คนรุ่นใหม่สร้างดิจิทัลคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ผนึกกำลัง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อยอดจากเชียงราย สู่ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “คูล ขอนแก่น : เที่ยวแล้วสุขใจมาเมื่อไหร่ก็ฟิน” ระดมสมองผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนความต้องการ เป็นโจทย์จัดกิจกรรมค่ายอาสา “พัฒนาดิจิทัล มีเดีย ชาเลนจ์ เพื่อการท่องเที่ยว” 24 พฤศจิกายน 2560 4