ข่าวประชุม สัมมนา
195.jpg
สวทน. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ของบีโอไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตรัสจามจุรี ชั้น 18 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 3 กรกฎาคม 2560 5
193.png
เลขาธิการ สวทน. ร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ในการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 โดยมี นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และมีกองทุนที่ร่วมงานกว่า 100 กองทุน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 29 มิถุนายน 2560 4
192.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ แบ๊บสัน - ม.กรุงเทพ เร่งสร้างศักยภาพมหาลัยทั่วประเทศ สวทน. โต้โผปั้น 30,000 นักศึกษา มุ่งสู่ผู้ประกอบการ ตอบสนองแรงงานยุค 4.0 พร้อมเร่งพัฒนาอาจารย์ จัดการเรียนการสอนเอื้อ เชื่อขับเคลื่อนประเทศได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ แบ๊บสัน คอลลเลจ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : Symposium for Entrepreneurship Educators Thailand 2017” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวเปิดงาน และดร.สิริวรรณ รัตนาคาร รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน 26 มิถุนายน 2560 7
191.jpg
ดร.กิติพงค์ กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations” นที่ 23 มิถุนายน 2560 - ณ ห้อง SILK Room 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (MMRI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะของไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในการชุบเคลือบโลหะให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย 23 มิถุนายน 2560 6
190.png
สวทน. เชิญภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำภาพอนาคตของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด "ประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบภาพอนาคตเพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของ EECi : Demand Articulation and Impact Assessment Workshop on the Eastern Economic Corridor of Innovation” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องหว้ากอ 2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 หน่วยงาน 22 มิถุนายน 2560 12
188.gif
R&D reboot goes for economic pay-off Research spending to focus on commercial applications. Thailand has launched a major revamp of the country's research and development (R&D) systems as it seeks to adopt Chinese and Japanese models to focus on innovations which drive the economy. 19 มิถุนายน 2560 17
189.jpg
เลขาธิการ สวทน. ดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “From Innovation to Sustainable Industrialization” ในงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยมีจุดประสงค์เป็นเวทีที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ อีกทั้งจะมีการอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของประเทศไทย องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และร่วมเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของประเทศ 16 มิถุนายน 2560 8
187.jpg
สวนช. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเห็นชอบในหลักการแผนให้ทุน ป.เอก หมื่นทุน ตามที่ สกว. เสนอ โดยให้ปรับเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประขุม และมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม 7 มิถุนายน 2560 4
184.png
คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ร่วมหารือและเยี่ยมชม สวทน. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 – ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สวทน. ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การต้อนรับ Ms. Emily Hamilton Domenech Mr. Raj Bharwani และ Mr. John Loyd Piazza III คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดย นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยม 30 พฤษภาคม 2560 4
183.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 25 พฤษภาคม 2560 1
181.jpg
‘พล.อ.อ.ประจินฯ’ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม 18 พฤษภาคม 2560 13
182.jpg
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0" วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี สวทน. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหาร เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 18 พฤษภาคม 2560 4
180.jpg
ไทยและเยอรมันเคาะจัดตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือไทย-เยอรมัน 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมตามโรดแมปไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ / เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดการประชุม “อุตสาหกรรม 4.0 สู่ ประเทศไทย 4.0 : หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต” (Industrie 4.0 in Thailand 4.0: German-Thai Partnership for the Industry of Tomorrow) ดึงผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติจากทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและเยอรมันกว่า 300 คณะของเยอรมันนำโดย ดร.วูฟล์กังก์ เชเรเมต อธิบดีกรมนโยบายอุตสาหกรรม กระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงาน และศาสตราจารย์ ดร.เพเทอร์ โพสต์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยประยุกต์ บริษัทเฟสโต และสมาชิกสมัชชาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเยอรมนี ซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมนี ร่วมหารือวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามโรดแมปไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมันในสาขาสำคัญ เช่น การยกระดับ SME และพัฒนาทักษะแรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 พัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 15 พฤษภาคม 2560 7
179.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ลั่นฆ้อง ระดมกำลังหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ งัดสุดยอดเทคโนโลยีสนับสนุนเอกชน ตั้งเป้าเป็นฮับด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียน โซฟิเทล สุขุมวิท / เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ : Cutting Edge Technology for Food Innovation ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด 11 พฤษภาคม 2560 4
172.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ สายแข็งวิจัยนวัตกรรมอาหาร คัดเมนูเจ๋งเสิร์ฟนายกฯ หุงข้าวหอมชลสิทธิ์ เสิร์ฟคู่ กุ้งกุลาดำโอเมก้าผัดพริกเกลือกับผักกึ่งสำเร็จรูป มะเขือเทศสมูทตี้ มะคาเดเมีย เบเกอรีจากฟลาวแป้งมันสำปะหลัง ขณะที่ฟู้ดอินโนโพลิส เสนอความก้าวหน้าบริษัทอาหารชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ พร้อมโชว์ผลงาน การใช้แสงซินโครตรอนพัฒนาระบบเลี้ยงถั่งเช่า ช่วยผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชี้คุณภาพสูงกว่าท้องตลาด และผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จากญี่ปุ่น เตรียมพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในประเทศไทย 27 เมษายน 2560 11