ข่าวประชุม สัมมนา
190.png
สวทน. เชิญภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำภาพอนาคตของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด "ประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบภาพอนาคตเพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของ EECi : Demand Articulation and Impact Assessment Workshop on the Eastern Economic Corridor of Innovation” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องหว้ากอ 2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 หน่วยงาน 22 มิถุนายน 2560 12
188.gif
R&D reboot goes for economic pay-off Research spending to focus on commercial applications. Thailand has launched a major revamp of the country's research and development (R&D) systems as it seeks to adopt Chinese and Japanese models to focus on innovations which drive the economy. 19 มิถุนายน 2560 13
189.jpg
เลขาธิการ สวทน. ดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “From Innovation to Sustainable Industrialization” ในงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยมีจุดประสงค์เป็นเวทีที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ อีกทั้งจะมีการอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของประเทศไทย องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และร่วมเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของประเทศ 16 มิถุนายน 2560 7
187.jpg
สวนช. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเห็นชอบในหลักการแผนให้ทุน ป.เอก หมื่นทุน ตามที่ สกว. เสนอ โดยให้ปรับเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประขุม และมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม 7 มิถุนายน 2560 3
184.png
คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ร่วมหารือและเยี่ยมชม สวทน. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 – ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สวทน. ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การต้อนรับ Ms. Emily Hamilton Domenech Mr. Raj Bharwani และ Mr. John Loyd Piazza III คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดย นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยม 30 พฤษภาคม 2560 4
183.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 25 พฤษภาคม 2560 1
181.jpg
‘พล.อ.อ.ประจินฯ’ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม 18 พฤษภาคม 2560 13
182.jpg
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0" วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี สวทน. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหาร เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 18 พฤษภาคม 2560 4
180.jpg
ไทยและเยอรมันเคาะจัดตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือไทย-เยอรมัน 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมตามโรดแมปไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ / เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดการประชุม “อุตสาหกรรม 4.0 สู่ ประเทศไทย 4.0 : หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต” (Industrie 4.0 in Thailand 4.0: German-Thai Partnership for the Industry of Tomorrow) ดึงผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติจากทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและเยอรมันกว่า 300 คณะของเยอรมันนำโดย ดร.วูฟล์กังก์ เชเรเมต อธิบดีกรมนโยบายอุตสาหกรรม กระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงาน และศาสตราจารย์ ดร.เพเทอร์ โพสต์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยประยุกต์ บริษัทเฟสโต และสมาชิกสมัชชาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเยอรมนี ซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมนี ร่วมหารือวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามโรดแมปไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมันในสาขาสำคัญ เช่น การยกระดับ SME และพัฒนาทักษะแรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 พัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 15 พฤษภาคม 2560 7
179.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ลั่นฆ้อง ระดมกำลังหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ งัดสุดยอดเทคโนโลยีสนับสนุนเอกชน ตั้งเป้าเป็นฮับด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียน โซฟิเทล สุขุมวิท / เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ : Cutting Edge Technology for Food Innovation ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด 11 พฤษภาคม 2560 4
172.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ สายแข็งวิจัยนวัตกรรมอาหาร คัดเมนูเจ๋งเสิร์ฟนายกฯ หุงข้าวหอมชลสิทธิ์ เสิร์ฟคู่ กุ้งกุลาดำโอเมก้าผัดพริกเกลือกับผักกึ่งสำเร็จรูป มะเขือเทศสมูทตี้ มะคาเดเมีย เบเกอรีจากฟลาวแป้งมันสำปะหลัง ขณะที่ฟู้ดอินโนโพลิส เสนอความก้าวหน้าบริษัทอาหารชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ พร้อมโชว์ผลงาน การใช้แสงซินโครตรอนพัฒนาระบบเลี้ยงถั่งเช่า ช่วยผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชี้คุณภาพสูงกว่าท้องตลาด และผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จากญี่ปุ่น เตรียมพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในประเทศไทย 27 เมษายน 2560 11
173.jpg
“ประยุทธ์” ชมเปาะ “อรรชกา” ดันฟู้ดอินโนโพลิสรุ่ง กำชับเร่งสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมอาหารแข่งขันได้ในตลาดโลก ย้ำเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรให้ยืนได้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3 โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพ และมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดแสดงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนในปี 2560-2561 โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ก็เป็นหนึ่งโครงการดังกล่าวด้วย 27 เมษายน 2560 7
176.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 27 เมษายน 2560 7
168.jpg
Electric Vehicles Forum in Thailand 2017 Thai automotive policies have focused on electric vehicles (EVs) and pursued the same supply chain localization strategies. These policies and strategies will result in partial success in the context of uncertain and complex next generation vehicle industry. 26 เมษายน 2560 5
177.jpg
สวทน. ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Gesellschaft) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดงานเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต : ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคการศึกษา-ภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ” (Electric Vehicles Forum in Thailand : Next-generation Vehicle Innovation Strategies : International PPP Partnership for Local Capacity Development) เมื่อวันที่ 26–28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 26 เมษายน 2560 9