ข่าวประชาสัมพันธ์
437.jpg
ประกาศผลการกลั่นกรองแผนงานรอบข้อเสนอขั้นต้นฉบับสมบูรณ์ แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ประกาศผลการกลั่นกรองแผนงานรอบข้อเสนอขั้นต้นฉบับสมบูรณ์ แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 14 มีนาคม 2562 15
436.jpg
แรงทะลุเป้า ลงทุน R&D แตะ 1 % จีดีพี เอกชนทุ่มทุนวิจัยพัฒนาเกินคาดกว่า 120,000 ลบ. สวทน. ไม่หวั่นความต้องการบุคลากรใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต พุ่งสูง 107,045 ตำแหน่ง เชื่อกระทรวงใหม่ตอบโจทย์ทุกมิติ ทั้งป้อนกำลังคน และดันลงทุน R&D ทะยานสู่ 1.5 % ภายในปี 64 ห สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชน รอบปีสำรวจ 2561 แตะ 1 % ของจีดีพี เร็วกว่าที่ตั้งเป้าเผยอานิสงส์จากการตื่นตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผนวกกับมาตรการกระตุ้นของรัฐ อาทิ โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การให้ทุนสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs/Startup และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ ด้านเอกชนทุ่มทุนวิจัยพัฒนาถึง 123,942 ลบ. ยานยนต์ อาหาร ปิโตรเลียมนำโด่ง เร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เอาใจผู้บริโภค เลขาธิการ สวทน. คาดตั้งกระทรวงใหม่ ช่วยดันลงทุน R&D ทะยานสู่ 1.5 % ของจีดีพีได้ภายในปี 64 11 มีนาคม 2562 16
435.jpg
"แนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนงานย่อย" ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนงานย่อย ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 มีนาคม 2562 6
434.jpg
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2562 แด่ สวทน. วันนี้ (5 มี.ค.2562) เมื่อเวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2562 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. เป็นผู้รับมอบ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทน. 5 มีนาคม 2562 0
432.jpg
เปิดเวทีวาระโลก "Accelerating the Circular Economy Transformation : Global trade policy, business and education" สวทน. เดินหน้าเต็มสูบ ผนึกกำลัง มจธ. – สคพ. เปิดเวทีวาระโลก "Accelerating the Circular Economy Transformation : Global trade policy, business and education" ระดมวิทยากรระดับแนวหน้าทั้งไทยและเทศ แชร์ประสบการณ์ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียน นโยบายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 22 กุมภาพันธ์ 2562 4
433.jpg
ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลสวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย (22 กุมภาพันธ์ 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 เชิญผู้เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานวิจัยร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2562 3
431.jpg
สวทน. จับมือ มจธ. จัดประชุม “ความดีสีเขียว: จริยธรรมช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่?” ชี้!! หากทุกภาคส่วนร่วมมือ ภายในปี 2573 ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 20 – 25% ตามเป้า (5 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโครงการพัฒนาเสริมสร้างความรูและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Earth Systems Science – KMUTT) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความดีสีเขียว: จริยธรรมช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่?” ณ หองประชุม X04A-B ชั้น 10 KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยน 7 กุมภาพันธ์ 2562 2
430.png
สวทน. ร่วมมือกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และจังหวัดฟุกุโอกะ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการเพื่อศึกษาดูงานในโครงการ ของ สวทน. (29 มกราคม 2562) ผู้บริหารจังหวัดฟูกุโอกะนำคณะนักลงทุน หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด (Mikawa Machinery Co., Ltd.) หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization: RDI) ของ สวทน. โดยมีธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ให้การสนับสนุนด้านการแนะนำผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 2
429.jpg
ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด!! หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ (30 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ จัด “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมั่นสามารถสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 31 มกราคม 2562 8
428.jpg
ฟิลิปปินส์บุกเมืองนวัตกรรมอาหาร ทึ่งเครือข่ายแน่นปึกอนาคตสดใส ปักหมุดร่วมวิจัยเน้นอาหารฟังก์ชั่น และข้าว เตรียมบินร่วมมือเร็ว ๆ นี้ เลขา สวทน.ชี้ ไทยพร้อมเป็น เกตเวย์ จับคู่ธุรกิจสองแผ่นดิน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Mr. Paul Ernest de Leon และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย Dr. Cecilia Acuin ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยจากสถาบันวิจัยข้าว ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 30 มกราคม 2562 2
427.jpg
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 (23 มกราคม 2562) อาคารจัตุรัสจามจุรี – สวทน. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 และการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2562 25 มกราคม 2562 2
426.jpg
สวทน. ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก” “บุก” อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0 สวทน. จับมือ EA และกลุ่มพันธมิตร ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” เพื่อร่วมกันสร้างระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างยั่งยืน รองรับแผนการลงทุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 15 มกราคม 2562 2
425.jpg
10 – 12 มกราคม นี้ สวทน. ชวนน้องร่วมสนุกกับการเรียนรู้วัฏจักรน้ำแบบง่ายๆ ในกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” (10 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ พร้อมจำลองอุปกรณ์ทดลองง่าย ๆ เพื่อให้ความรู้เยาวชนไทยเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.โยธี และ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10 มกราคม 2562 2
424.jpg
สวทน. – มก. ลุยเร่งพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ผุดโครงการรูปแบบใหม่ ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศถ่ายโอนความรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีขั้นสูงข้ามพรมแดน สู่ภาคเอกชนและนักวิจัยในภาคการศึกษา (9 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainable Economy Driving of Food Industry by Specialized Personnel Development and Cross Border Knowledge Transfer) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และส่งเสริมการเร่งพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการถ่ายโอนความรู้เชิงลึกและนวัตกรรมขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร และมาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อเนื่อง 9 มกราคม 2562 9
423.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต พร้อมเชิญกูรูจากสหราชอาณาจักรจัดเต็มแบบเน้น ๆ กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมรับสิทธิบินถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สองแผ่นดิน สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562 7 มกราคม 2562 2