ข่าวประชุม สัมมนา
219.jpg
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยฯ เห็นชอบให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตของประเทศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (10.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม 28 สิงหาคม 2560 1
217.jpg
สวทน. เชิญภาคเอกชนร่วมจัดทำแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. ได้จัดการประชุมคณะกรรมอำนวยการกลุ่มนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Innovation Consortium: IIC) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เลขาธิการ สวทน. และผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมเป็นกรรมการ อาทิ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ผู้แทนจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ผู้แทนจากอุตสาหกรรมเกษตร น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้แทนจากอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้แทนจากอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 25 สิงหาคม 2560 4
216.jpg
สวทน. นำเสนอพิมพ์เขียววิจัยและนวัตกรรมประเทศสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 12 โดยระบุถึงความก้าวหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางด้านการวิจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย มาตรฐานแรงจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนด้านการวิจัย การจัดทำกฎหมายรองรับสตารท์อัพ การจัดสรรกรอบงบประมาณบูรณาการวิจัย โดยหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็สามารถนำไปกำหนดทิศทางของการวิจัยได้ เช่นกองทุนวิจัยและเครือข่ายการวิจัยต่างๆ โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และศึกษาแนวทางมาจากหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น 23 สิงหาคม 2560 5
214.jpg
พล.อ.อ.ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี มอบแนวทางวางแผนจัดสรรงบบูรณาการ วิจัยฯ ปี 62 เน้นสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้ร่วมจัดประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านดังกล่าว และร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 21 สิงหาคม 2560 3
208.jpg
สวทน. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, COMEST) เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เป็นกรรมการ อาทิ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ, ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ, รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, รศ.อุดมเกียรติ นนทแก้ว, ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์, รศ.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ดร.นเรศ ดำรงชัย, นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการรัฐบาลระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม (Intergovernmental Bioethics Committee, IGBC) ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม (International Bioethics Committee, IBC) ของ UNESCO ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมกับ เลขาธิการ สวทน. 8 สิงหาคม 2560 4
202.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 – เวลา 14.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 กรกฎาคม 2560 6
200.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสจับมือ สวก.- ม.ศิลปากร เปิดศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต เมืองนวัตกรรมอาหาร/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “Food Innopolis Open house: Future Food Lab” พร้อมลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการอาหารแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับ SMEs ด้วย Future Food Lab” ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ประกอบการด้านอาหารสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย 19 กรกฎาคม 2560 10
201.jpg
“พล.อ.อ.ประจิน” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม 17 กรกฎาคม 2560 6
199.png
รองนายกฯ “ประจิน” ย้ำการบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และเป็นประธานการในการประชุม โดยมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วม 14 กรกฎาคม 2560 2
198.jpg
เลขาธิการ สวทน. เปรียบร่างยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป็นคัมภีร์ลงทุนวิจัยของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เป็นประธาน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นรองประธาน ในการประชุมดังกล่าว 11 กรกฎาคม 2560 3
197.jpg
“จีอีไอ” สถาบันให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ รัฐบาลจีน ร่วมหารือ สวทน. เกี่ยวกับแนวทางด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2560 – ผู้แทนจากสถาบันที่ให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน Great Wall Enterprise Institute หรือ GEI ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผน การจัดการอุตสาหกรรมและการให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการในประเทศจีน ได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 7 กรกฎาคม 2560 9
196.jpg
สวทน. จัด STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กลุ่มนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0” โดย คุณพจมาน ภาษวัธน์ อดีตผู้อำนวยการบริหารด้าน Supply Chain Management บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และประธานอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้ความรู้ประกอบการเสวนาดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น 5 กรกฎาคม 2560 9
195.jpg
สวทน. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ของบีโอไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตรัสจามจุรี ชั้น 18 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 3 กรกฎาคม 2560 5
193.png
เลขาธิการ สวทน. ร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ในการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 โดยมี นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และมีกองทุนที่ร่วมงานกว่า 100 กองทุน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 29 มิถุนายน 2560 3
192.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ แบ๊บสัน - ม.กรุงเทพ เร่งสร้างศักยภาพมหาลัยทั่วประเทศ สวทน. โต้โผปั้น 30,000 นักศึกษา มุ่งสู่ผู้ประกอบการ ตอบสนองแรงงานยุค 4.0 พร้อมเร่งพัฒนาอาจารย์ จัดการเรียนการสอนเอื้อ เชื่อขับเคลื่อนประเทศได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ แบ๊บสัน คอลลเลจ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : Symposium for Entrepreneurship Educators Thailand 2017” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวเปิดงาน และดร.สิริวรรณ รัตนาคาร รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน 26 มิถุนายน 2560 6