ข่าวประชุม สัมมนา
202.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 – เวลา 14.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 กรกฎาคม 2560 2
200.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสจับมือ สวก.- ม.ศิลปากร เปิดศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต เมืองนวัตกรรมอาหาร/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “Food Innopolis Open house: Future Food Lab” พร้อมลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการอาหารแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับ SMEs ด้วย Future Food Lab” ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ประกอบการด้านอาหารสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย 19 กรกฎาคม 2560 2
201.jpg
“พล.อ.อ.ประจิน” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม 17 กรกฎาคม 2560 1
199.png
รองนายกฯ “ประจิน” ย้ำการบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และเป็นประธานการในการประชุม โดยมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วม 14 กรกฎาคม 2560 2
198.jpg
เลขาธิการ สวทน. เปรียบร่างยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป็นคัมภีร์ลงทุนวิจัยของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เป็นประธาน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นรองประธาน ในการประชุมดังกล่าว 11 กรกฎาคม 2560 1
197.jpg
“จีอีไอ” สถาบันให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ รัฐบาลจีน ร่วมหารือ สวทน. เกี่ยวกับแนวทางด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2560 – ผู้แทนจากสถาบันที่ให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน Great Wall Enterprise Institute หรือ GEI ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผน การจัดการอุตสาหกรรมและการให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการในประเทศจีน ได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 7 กรกฎาคม 2560 4
196.jpg
สวทน. จัด STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กลุ่มนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0” โดย คุณพจมาน ภาษวัธน์ อดีตผู้อำนวยการบริหารด้าน Supply Chain Management บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และประธานอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้ความรู้ประกอบการเสวนาดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น 5 กรกฎาคม 2560 6
195.jpg
สวทน. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ของบีโอไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตรัสจามจุรี ชั้น 18 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 3 กรกฎาคม 2560 4
193.png
เลขาธิการ สวทน. ร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ในการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 โดยมี นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และมีกองทุนที่ร่วมงานกว่า 100 กองทุน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 29 มิถุนายน 2560 2
192.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ แบ๊บสัน - ม.กรุงเทพ เร่งสร้างศักยภาพมหาลัยทั่วประเทศ สวทน. โต้โผปั้น 30,000 นักศึกษา มุ่งสู่ผู้ประกอบการ ตอบสนองแรงงานยุค 4.0 พร้อมเร่งพัฒนาอาจารย์ จัดการเรียนการสอนเอื้อ เชื่อขับเคลื่อนประเทศได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ แบ๊บสัน คอลลเลจ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : Symposium for Entrepreneurship Educators Thailand 2017” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวเปิดงาน และดร.สิริวรรณ รัตนาคาร รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน 26 มิถุนายน 2560 5
191.jpg
ดร.กิติพงค์ กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations” นที่ 23 มิถุนายน 2560 - ณ ห้อง SILK Room 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (MMRI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะของไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในการชุบเคลือบโลหะให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย 23 มิถุนายน 2560 2
190.png
สวทน. เชิญภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำภาพอนาคตของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด "ประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบภาพอนาคตเพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของ EECi : Demand Articulation and Impact Assessment Workshop on the Eastern Economic Corridor of Innovation” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องหว้ากอ 2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 หน่วยงาน 22 มิถุนายน 2560 10
188.gif
R&D reboot goes for economic pay-off Research spending to focus on commercial applications. Thailand has launched a major revamp of the country's research and development (R&D) systems as it seeks to adopt Chinese and Japanese models to focus on innovations which drive the economy. 19 มิถุนายน 2560 8
189.jpg
เลขาธิการ สวทน. ดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “From Innovation to Sustainable Industrialization” ในงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยมีจุดประสงค์เป็นเวทีที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ อีกทั้งจะมีการอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของประเทศไทย องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และร่วมเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของประเทศ 16 มิถุนายน 2560 4
187.jpg
สวนช. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเห็นชอบในหลักการแผนให้ทุน ป.เอก หมื่นทุน ตามที่ สกว. เสนอ โดยให้ปรับเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประขุม และมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม 7 มิถุนายน 2560 2