โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

26 มกราคม 2560  

 

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน        มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ โรงเรียนในโรงงาน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษา/ภาครัฐ

เป้าหมาย

1.  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยี (ปวส.-ป.ตรี) ที่มีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
2.  เพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง (mismatch) ด้านกำลังคนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ “กำลังคน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ WiL (ปวส.)

1.  นักศึกษา WiL จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (100%) จากสถานประกอบการ รวมทั้งมีประกันอุบัติเหตุ ที่พักพร้อมบริการรถรับ-ส่ง ฟรี!! ตลอดระยะเวลาในโครงการ 2 ปี
2.  โครงการนี้ไม่ต้องกู้เรียน (และไม่สนับสนุนให้กู้) ด้วยเหตุผลตามข้อที่ 1. 
3.  ในระหว่างที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จะมีสัญญาฝึกงานระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการตลอด 2 ปี และเมื่อนักศึกษาจบโครงการจะไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆ
4.  นักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียน ปวส. ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
5.  มีครูพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษา WiL อย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีสถานประกอบการ และ สวทน. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงตลอดโครงการ
6.  ผู้ผ่านโครงการ WiL จะได้ใบรับรองประสบการณ์ทำงานในโรงงาน 2 ปี (WiL Certificate) ซึ่งออกโดย สวทน. ร่วมกับสถานประกอบการ และได้วุฒิการศึกษา ปวส. จากสถาบันการศึกษาของรัฐ 
7.  ผู้ผ่านโครงการ WiL มีสิทธิสมัครทำงานต่อที่สถานประกอบการเดิม หรือสมัครทำงานที่อื่น หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ/รับข่าวสาร

1.  นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จ/กำลังจะสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. (Click)
2.  นิสิต นักศึกษา ที่สำเร็จ/กำลังจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี เพื่อเป็นครูพี่เลี้ยง (Click)
3.  ครูแนะแนว และผู้บริหารโรงเรียน (Click) 
4.  ผู้ปกครอง (Click)
5.  สถานประกอบการ (Click)
6.  วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (Click)
 
สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวทน. wil@sti.or.th  www.sti.or.th/WiL
Facebook: WiLโรงเรียนในโรงงาน
Youtube
ไฮไลท์บทสัมภาษณ์นักศึกษา WiL ปีการศึกษา 2559

WiL-Siam Michelin