ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning: WiL โรงเรียนในโรงงาน

26 มกราคม 2560  

รอบที่ 1/2560 (รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 136 คน
และบริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7 คน


 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning: WiL โรงเรียนในโรงงาน

รอบที่ 1/2560 (รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สอบวันที่ 21 มกราคม 2560 จำนวน 3 ศูนย์สอบ ดังนี้
 1. ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รายชื่อตามเอกสารแนบ
 2. ศูนย์สอบที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ รายชื่อตามเอกสารแนบ
 3. ศูนย์สอบที่ 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รายชื่อตามเอกสารแนบ
 

 

โครงการ WiL คือ การนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที 


วัตถุประสงค์

 • สร้างคนให้ตรงกับงาน จบมามีงานรองรับ
 • นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน 

 

โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WiL)
“เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ” กับโครงการ WiL

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท (มีรายได้ระหว่างเรียน)
 • ฟรี ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี)
 • ฟรี ค่าหอพัก พร้อมรถรับส่ง
 • มีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด ใดๆ เมื่อผ่านโครงการ


คุณสมบัตินักศึกษา เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปีบริบูรณ์
 • เพศหญิง/ชาย มีเชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถเรียนในโรงงานเป็นเวลา 2 ปีได้
 • สามารถทำงานตามที่บริษัทกำหนดได้
หมายเหตุ หากเรียนไม่ครบ 2 ปี จะต้องชดใช้เงินคืน แล้วแต่บริษัท

 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ