สวทน. พอใจ การดำเนินงานปี 61 ทะลุเป้า ยันเดินหน้าทำงานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2 พฤศจิกายน 2561  


(1 พ.ย. 61) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม และมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของ      สวทน. ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานได้เกินเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยได้สร้างกลไก และร่างกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ อาทิ (ร่าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. (Regulatory Sandbox) ที่อยู่ระหว่างการเตรียมนำเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และการขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคและพื้นที่ที่มีศักยภาพ 7 แห่ง เป็นต้น


สวทน. ทำงานใน 3 ด้านหลัก คือ 1.การจัดทำนโยบาย ทั้งแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากร 2. การเสนอมาตรการทางด้านกฎหมาย มาตรการสร้างแรงจูงใจ และมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 3. การขับเคลื่อนการปรับระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งนี้การดำเนินงานทั้ง 3 ด้านจะทำงานภายใต้ 2 กรอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือ การพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เข้มแข็ง และการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมา สวทน. ได้ทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วย วทน. ซึ่งนอกจากการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมให้เข้มแข็ง ผ่านการร่างกฎหมายที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาหลายฉบับแล้ว ยังได้สร้างกลไกเพื่อการสนับสนุนระบบนิเวศน์นวัตกรรมอีกหลายด้านซึ่งประสบความสำเร็จและขยายผลได้วงกว้าง โดยเฉพาะโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การขยายผลโครงการสเต็ม แล็บ ที่ สวทน. ดำเนินงานตั้งห้องปฏิบัตินำร่องใน 7 โรงเรียน และได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำไปต่อยอด 150 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการพัฒนากำลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน การขยายผลโครงการ Talent Mobility ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา กลไกการขยายผลมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 26,550 คน รวมถึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางบูรณาการการจัดสรรทุนและการใช้ประโยชน์นักเรียนทุน ตลอดจนข้อเสนอแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
 
ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ได้จัดทำข้อริเริ่มการบริหารจัดการแผนงานวิจัยเสปียร์ เฮด ด้านเศรษฐกิจ จัดทำประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเป้าหมายเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงจัดทำกรอบแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 และยังคงดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการรายงานการสำรวจข้อมูลวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย ปี 2560 ตลอดจนการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม หรือ Thailand Talent Landscape & Interventions เป็นต้น
 
เลขาธิการ สวทน. กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2562 สวทน. ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุก ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานไว้ 4 แนวทาง คือ 1. สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 2. พัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve Industries) 3. การพัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม ที่จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างเศรษฐกิจในคลัสเตอร์เป้าหมาย โดยเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพการผลิต ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และ 4. การพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับมือและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
 
---------------------------------------------
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.