ประกาศผลการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องจัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

17 ตุลาคม 2561  

    ตามที่ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพในการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ได้ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น   
 
    ขอให้ผู้ประสานประจำหน่วยงานเข้าระบบเพื่อตรวจเช็คผลการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) และประสานร่วมกับนักวิจัยเพื่อจัดส่ง Full proposal เข้าระบบ สวทน. โดยสามารถจัดส่ง Full proposal เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00น. และผู้ประสานจะต้องดำเนินการอนุมัติแผนงานภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ทางระบบ http://sti-research.com/login

    ขอให้นักวิจัยและผู้ประสานโปรดศึกษารายละเอียดแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจและแนวทางการจัดส่ง Full proposal ตามเอกสาร ดังนี้
1.แบบฟอร์ม Full proposal แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563 (จะต้องกรอกทั้ง 2 แบบฟอร์ม)
1.1 แบบฟอร์มภาพรวมแผนงาน (ห้ามเกิน 15 หน้า) <<ดาวน์โหลด>>
1.2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (ห้ามเกิน 30 หน้าต่อ 1 โครงการ) <<ดาวน์โหลด>>
2.คู่มือระบบทั้งนักวิจัยกับผู้ประสาน 
2.1 คู่มือสำหรับนักวิจัย  <<ดาวน์โหลด>>
2.2 คู่มือสำหรับผู้ประสาน  <<ดาวน์โหลด>>
3.ลักษณะแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  <<ดาวน์โหลด>>
4.ประเด็นวิจัย เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  <<ดาวน์โหลด>>
5.เกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  <<ดาวน์โหลด>>
 
หน่วยงานที่ยืนยันจะจัดส่ง Full proposal จะต้องพิจารณาลักษณะและเกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ให้ละเอียดและจะต้องทราบเงื่อนไข ต่อไปนี้
1. ให้ยืนยันงบลงทุนจากภาคเอกชน หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก Concept paper ให้แนบหนังสือยืนยันจากภาคเอกชนแนบมาด้วย ทั้งนี้เอกชนต้องลงทุนร้อยละ 20 ของงบประมาณภาครัฐ (เช่น ของบประมาณภาครัฐรวม 100 ล้านบาท ภาคเอกชนจะต้องลงทุน 20 ล้านบาท) และต้องเป็น in-cash อย่างน้อยร้อยละ 10 หากไม่เข้าเงื่อนไขนี้ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาแผนงาน
2. ในการพิจารณากลั่นกรอง Full proposal สวทน. จะขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินการมานำเสนอแผนงาน โดยภาคเอกชนจะต้องร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ (Business plan) ด้วย
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณภาสพงศ์ อารีรักษ์ 081-456-3452 หรือ ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน 080-605-5363