Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า”

6 กรกฎาคม 2561  


(6 กรกฎาคม 61) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพบปะ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในกิจกรรม Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพบปะพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ตลอดจนการเปิดรับฟังความเห็นจากพนักงานโดยตรงต่อประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แลกเปลี่ยนถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงใหม่ ที่จะมุ่งเน้นการตอบโจทย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคอุดมศึกษา ภาคสังคม และประชาชน ควบคู่ไปพร้อมกัน
สำหรับภารกิจของกระทรวงใหม่ จะมุ่งไปที่ การมองภาพอนาคต (Future Setting), Game Changing เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานของกระทรวงต้องคิดนอกกรอบเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 รวมถึงต้องสร้างขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Capacity Building) ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้
ซึ่ง สวทน. ยังคงมีบทบาทในการจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน วทน. ของประเทศ โดยการจัดทำนโยบายยังคงเน้นนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้ และจะต้องทำเรื่อง Future Setting , Foresight Research มากขึ้น อีกทั้งต้องมีการสร้างสรรค์ พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ในการทดสอบนโยบาย เพื่อนำไปสู่นโยบายเป้าหมายที่กำหนดอย่างแท้จริง


โดยบรรยากาศในการพบปะระหว่าง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สวทน. ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยท่านได้เปิดโอกาสให้นักวิจัย และพนักงานซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ พร้อมท่านได้คลายข้อสงสัยในหลายประเด็น อาทิ นักวิจัย สวทน. ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นนอกจากการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่แล้ว ยังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ และได้ชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างกระทรวงครั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูป (Reform Commissioner) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปหลังจากตั้งกระทรวงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรียังเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ สวทน. ที่อยากเห็นภาพภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ตลอดจนข้อคิดเห็นด้านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้กระทรวงใหม่ ที่ควรมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องตัวเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจากการรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ในครั้งนี้พนักงาน สวทน. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าเดิม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไป