สวทน. ร่วมพันธมิตร จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย หรือ Thailand Rail Academy: TRA ระยะที่ 1

17 เมษายน 2561  


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ร่วมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย หรือ Thailand Rail Academy: TRA ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน.

“การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการศึกษาเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายพัฒนากำลังคนทางด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อการสร้างบุคคลากร โดยในส่วนของ สวทน. จะช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ Thailand Rail Academy ทำงานและขับเคลื่อนต่อไปได้” ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าว

ทั้งนี้ การนำเสนอผลการศึกษาระยะที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง รวมถึง TRA ยังได้มีแผนที่จะดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายในระยะที่ 2 ของโครงการนำร่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี
 
สำหรับ “เครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ” ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานนโยบาย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนาม MOU ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 สวทน. ได้ขยายจำนวนหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ MOU เพิ่มเติมเป็น 19 หน่วยงาน ต่อมามีหน่วยงานแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมเครือข่ายในปี 2558 อีก 7 หน่วยงานรวมเป็น 26 หน่วยงาน ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการวางรากฐานระบบการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางในระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษา โดยการพัฒนารายวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนทั้งในระดับวิศวกรซึ่งดำเนินการร่วมกับ 6 สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนารายวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิค ซึ่งดำเนินการร่วมกับ 9 วิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านระบบขนส่งทางราง ตลอดจนการสร้างและบ่มเพาะความรู้ต่างๆ ด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งหลายกิจกรรมต่อมาก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อ เช่น การพัฒนากำลังคนทั้งในระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิค
.
และเพื่อยกระดับการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ดังกล่าว สวทน. จึงได้ให้ ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะทำงานดำเนินการศึกษา “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย (Thailand Rail Academy : TRA)” เพื่อเป็นกลไกสำหรับการบูรณาการและร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานด้านการวางแผนและตัดสินใจภาครัฐ หน่วยงานปฏิบัติการในภาคบริการ หน่วยงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพและสถาบันวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ