ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16 กุมภาพันธ์ 2561  


(16 ก.พ. 61) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม 
การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของประธานกำกับแผนงาน (Program Chair) คณะกรรมการกำกับแผนงาน (Steering Committee) และหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit :ODU) รวมถึงกระบวนการคัดเลือกประธานกำกับแผนงาน (Program Chair) ให้แก่ที่ประชุมทราบ หลังจากที่ สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการได้นำเสนอประเด็นดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาให้ความเห็นเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการประชุม คือการหารือแนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนงานภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงานสเปียร์เฮดว่าควรมีการลงเม็ดเงินให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ของแต่ละแผนงาน และเน้นย้ำว่าแผนงานที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ เพราะหากแผนงานเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จะถือเป็นการพลิกโฉมการวิจัยครั้งสำคัญ และจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะตอบโจทย์การนำประเทศเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
นอกจากนี้ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานสเปียร์เฮด ด้านเศรษฐกิจ ยังได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกประธานกำกับแผนงาน (Program Chair) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสนอรายชื่อแก่ สวนช. ให้อนุมัติและแต่งตั้งต่อไป