STI Special Talk : "สหภาพยุโรปกับนโยบายนวัตกรรมเปิด The Three O's : An Open EU Policy for Science, Technology and Innovation"

15 กุมภาพันธ์ 2561  

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับเกียรติจาก Dr. Dr Kostas Glinos Dr Kostas Glinos Dr Kostas GlinosKostas Glinos หัวหน้ากลุ่มงาน Strategy, EFTA and enlargement countries, Russia Asia and Pacific ภายใต้ Directorate-General for Research & Innovation ของสหภาพยุโรป มาบรรยายในงาน STI Special Talk หัวข้อ "สหภาพยุโรปกับนโยบายนวัตกรรมเปิด The Three O's : An Open EU Policy for Science, Technology and Innovation" โดย Dr.Glinos ได้กล่าวถึงนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Open Innovation, Open Science และ Open to the World (The Three O's) ที่เน้นการเข้าถึงข้อมูล การทำนวัตกรรมเปิด และการทำวิจัยร่วมในระดับพหุภาคีกับนานาชาติ ซึ่งอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการให้ทุนวิจัยภายใต้กรอบ Horizon 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงการให้ทุนวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป โดยโครงการนี้เปิดให้นักวิจัยจากทั่วโลกส่งข้อเสนอเพื่อยื่นรับทุนและยังได้ชักชวนให้นักวิจัยจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการบรรยายได้ที่ : www.sti.or.th/specialtalk