ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรก ปี 61 ดัน 6 แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เสนอที่ประชุม

1 กุมภาพันธ์ 2561  


ดร. สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเสนอแผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรกของปี 2561 สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยรายละเอียด (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1. แผนงานการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2. แผนงานการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนงานจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท สำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ (Post-doctoral, post-master) 4. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Retraining and industrial enrichment) 5. แผนงานพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคด้วยการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) และ 6. แผนงานการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนงานดังกล่าว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้แผนงานมีความชัดเจน เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศอย่างแท้จริง
 

และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมอย่างเร่งด่วน ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อการดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเสริมทัพด้านการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้บูรณาการระบบ (System Integrator) ทั้งระดับวิศวกร และระดับ ปวส. ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยเสนอให้ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ให้ความสำคัญทั้งการสร้างผู้บูรณาการระบบที่สามารถให้บริการแก่สถานประกอบการอื่น และการพัฒนาผู้บูรณาการระบบ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาและดูแลระบบการผลิตภายในสถานประกอบการได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแผนงานที่สามารถดำเนินการและเห็นผลได้โดยเร็ว โดยให้เร่งดำเนินงานแผนงานดังกล่าวก่อน เพื่อให้ทันต่อการแก้ปัญหา รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท สำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ (Post-doctoral, post-master) เพื่อเป็นกลไกสะสมบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง รองรับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต สร้างกลไกบ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอกและโทให้พร้อมเป็นนักวิจัยระดับ Principal investigator และเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมฯ
 
2. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Retraining and industrial enrichment) เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมได้ และสร้างฐานบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้เสนอแผนงานพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientists) และผู้บูรณาการระบบ (System integrators) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) ด้านดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การวางแผนการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอย่างก้าวกระโดด
 
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคด้วยการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) เพื่อขยายผลการผลิตบุคลากรช่างเทคนิคที่มีความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตสมัยใหม่ เพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทยให้สูงขึ้น และลดอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะเรียนและฝึกปฏิบัติงานภายในโรงงาน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของครูพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้ควบคุมงานและวิศวกรของสถานประกอบการ เพื่อช่วยสถานประกอบการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงถอดองค์ความรู้จากกระบวนการทำงานของสถานประกอบการออกมาเป็นหลักสูตรและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าร่วมโครงการ
 
สำหรับการดำเนินงานถัดไปนั้น ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ จะนำ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป