สวทน. ร่วมคณะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

29 มกราคม 2561  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมคณะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2561  เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสานต่ออายุข้อตกลง Science and Technology Agreement (STA) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี พร้อมร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Annual ATPAC-NRCT-MOST-OHEC-IPST Conference) ณ เมืองแทมปา ฟลอริดา
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือหน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา เพื่อสานต่อ Science and Technology Agreement (STA) ฉบับเดิม รวมถึงยังได้มีโอกาสหารือกับ Department of Energy (DOE), National Institute of Standards and Technology (NIST), Department of State (DoS) และ National Science Foundation (NSF) ซึ่งในส่วนของการหารือกับ DoS และ NSF ได้มีการหารือที่มุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนทางการทูตและความสัมพันธ์ในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศให้มีความร่วมมือที่เข้มแข็งมากขึ้น โดยมีความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ พลังงาน (Energy) สุขภาพ (Health) การศึกษาด้าน STEM (STEM Education) น้ำและการบริหารจัดการน้ำ (Water) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และอวกาศ (Space) นอกจากนี้ ทั้งไทยและสหรัฐอเมริกายังมีความต้องการที่จะร่วมมือด้าน Human skills ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ อีกด้วย
 ต่อมา คณะทำงาน นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อไปที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Annual ATPAC-NRCT-MOST-OHEC-IPST Conference) โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี  พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” และมี ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนสำคัญจากภาคเอกชนเข้าร่วมบรรยาย โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สสวท. ให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมและรับฟังการบรรยายมากกว่า 70 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากผู้เข้าร่วมให้ความสนใจกับการบรรยายในประเด็นนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งนอกจากบรรยายข้างต้นแล้ว ยังมีช่วงบรรยายการวิจัยจากนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด และความร่วมมือทางการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ Energy Storage, Smart Sensors, Data Science and Technology และ Water Management and Environmental Technologies