คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยฯ เห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณแผนงานสเปียร์เฮด

19 มกราคม 2561  


(18 มกราคม 2561) รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ครั้งที่  1/2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เป็นประธานการประชุม
 

ในการประชุมดังกล่าว สวทน. ได้นำเสนอกรอบการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (สเปียร์เฮด) ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี) ที่มุ่งให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการร้อยละ 5 ต่อปี ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม (BERD : Business Expenditure on Research and Development) ร้อยละ 1.6 ต่อปี และมุ่งพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี รวมถึงเกิดมูลค่าธุรกรรมจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเครือข่ายนานาชาติเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์บางชนิด รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง
 ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สวทน. ได้ดำเนินการคัดเลือกและกลั่นกรองแผนงานสเปียร์เฮดด้านเศรษฐกิจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจำนวน 87 คน และได้จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนงานที่ผ่านการคัดเลือก 16 แผนงาน (42 แผนงานย่อย) จาก 15 หน่วยงาน คิดเป็นงบประมาณปี 2562 รวม 2,914.76 ล้านบาท และมีภาคเอกชนร่วมดำเนินการจำนวนมากกว่า 100 ราย ซึ่งจากแผนงานที่ผ่านการคัดเลือกสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 2.เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 3.ระบบโลจิสติกส์ 4.การบริการมูลค่าสูง และ 5.พลังงาน
 
ทั้งนี้ สวทน. ได้วิเคราะห์รวบรวมผลลัพธ์ของแผนงานสเปียร์เฮดด้านเศรษฐกิจที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าแผนงานดังกล่าวจะมีส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับของแผนงาน สเปียร์เฮดด้านเศรษฐกิจที่ผ่านการคัดเลือก คือ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 25,000 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8,500 ล้านบาท สามารถลดการนำเข้าต่อปีอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท รวมถึงสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างน้อย 50,000 ครัวเรือน และมีภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1,444 ล้านบาท โดย สวทน. จะดำเนินการจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนงานสเปียร์เฮดด้านเศรษฐกิจต่อไป
 สำหรับแนวทางการบริหารงบประมาณแผนงานสเปียร์เฮด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณแผนงานสเปียร์เฮดตามที่เสนอ โดยให้ สวทน. และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานรับงบประมาณและบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณแก่หน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ODU) ในช่วงปีงบประมาณ 2562 เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณในช่วงปฏิรูประบบวิจัย ในขณะที่สร้างระบบที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมมารองรับการดำเนินการของแผนงานสเปียร์เฮดในอนาคต
 
อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารงบประมาณแผนงานสเปียร์เฮด จะมีผู้บริหารแผนงาน (Program Chair : PC) และคณะกรรมการกำกับแผนงาน (Program Promoting Committee: PPC) ทำหน้าที่กำกับแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้บริหารแผนงาน คณะกรรมการกำกับแผนงาน และหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ของแผนงานเปียร์เฮดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป