ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)”

17 มกราคม 2561  


 
(14 – 15 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมคณะทำงาน สวทน. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” ณ ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เชื่อ!! สามารถสร้างแรงจูงใจเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต
 

โครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ สวทน. โดยมีโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานีทดลอง โครงการนี้เป็นการสร้างหลักสูตร บทเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชา การงานอาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยโครงการทดลองดังกล่าวได้ดำเนินงานในรูปแบบการพัฒนาแบบองค์รวมที่ประกอบด้วย การคิดหลักการ การหาข้อมูล การร่วมมือกับสถานประกอบการจริง การร่างหลักสูตร การปฏิบัติจริง การเก็บข้อมูลเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแปลผล โดยโครงการเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เป็นตัวอย่าง เพื่อให้คณะครูพัฒนาวิชาเรียนร่วมกับเอกชน นักเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า การมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น ของผู้ร่วมโครงการมีความสำคัญที่ทำให้โครงการเกิดความสำเร็จ อีกทั้งการมีผู้จัดการโครงการช่วยกำกับดูแลความก้าวหน้าของโครงการ และการมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จเพิ่มเติมที่สำคัญ ซึ่งผลลัพธ์จากการพัฒนาวิชาเรียนการงานอาชีพนี้ สามารถนำไปเชื่อมโยงกับ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถต่อยอดไปสู่วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้ เช่น เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ด เป็นต้น รวมถึงกระบวนการที่ได้สามารถนำไปขยายผลกับการพัฒนาบทเรียนในการงานอาชีพอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นได้อีกด้วย
 

อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนจากโครงการดังกล่าว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าด้านเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต และสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษา ยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ อันจะนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความมั่นใจและความพร้อมในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ในอนาคต 
 

สำหรับผลสรุปโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” จะถูกนำไปเผยแพร่ใน งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่