ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

8 มกราคม 2561  

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Action Agenda 2018)
ทั้งนี้ ภายในการประชุม สวทน. ได้รายงานความคืบหน้า "โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)" ทั้งเป้าหมายในการขยายโครงการในปี 2561 และการสนับสนุนให้ SMEs ทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ผ่านการตั้ง Future Food Lab ที่มีการเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารของ SMEs จัดช่องทางให้ได้เข้าถึงนักวิจัย Research Coach และเตรียมคลังข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยสิ่งที่ดึงดูดให้บริษัทเอกชนเข้ามาตั้งศูนย์วิจัยในเมืองนวัตกรรมอาหารที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันรวม 36 บริษัท คือ การมีบริษัทด้านอาหารชั้นนำเข้ามาใช้บริการ และการบริการเชื่อมโยงบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยให้กับภาคเอกชน

นอกจากนี้ สวทน. ยังได้นําเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) คือ โครงการนวัตกรรมประเทศไทย : พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว สวทน. ได้จัดทำข้อเสนอขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยคาดว่าจะสร้าง R&D Enterprises ได้ 5,000 ราย