สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform”

4 มกราคม 2561  

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวทน. ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” ณ กรมวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม ดร.อรพรรณ เวียรชัย นักพัฒนานโยบาย ด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม  และ น.ส.สุนทรี นามลิวัลย์ นักพัฒนานโยบาย ด้านการต่างประเทศและนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนจาก สวทน. ร่วมการสัมมนาฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมอภิปรายในประเด็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมแบบเปิดและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน และแนวทางการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 2016-2025 : APASTI) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อการหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ Platform ต่อไป
 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ “โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแบบเปิดและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน” ระหว่าง สวทน. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างบทบาทประเทศไทยในการริเริ่มและขับเคลื่อนการพัฒนา “ระบบนวัตกรรมแบบเปิดและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน (ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform)” เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรในรูปแบบประชารัฐ (Public Private Partnership: PPP) ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายรูปแบบใหม่และร่วมกันแก้ไขปัญหาของภูมิภาค อาทิ เทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืน การใช้ประโยชน์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ความมั่นคงทางอาหาร-พลังงาน-น้ำ (Food-Energy-Water Nexus) และการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ๒๕๕๙-๒๕๗๓ (Sustainable Development Goals 2016-2030: SDGs) เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และการขยายโอกาสให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็กของไทยและอาเซียน (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเอื้ออำนวยให้เกิดการเลื่อนไหลทั้งการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องกำลังคน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการส่งเสริมการผลิต พัฒนา เคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
 
 


อนึ่ง สวทน. ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแบบเปิดและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐- สิงหาคม ๒๕๖๑ ในประเทศลุ่มน้ำโขง ๓ ประเทศ อันได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ประเทศเป้าหมายทั้ง ๓ ประเทศ (๒) การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ณ กรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย และ (๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผล หาแนวทางในการประสานงาน กลไก และกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแบบเปิดและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียนร่วมกัน ณ ประเทศเป้าหมายทั้ง ๓ ประเทศ