ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นมป้อนตลาดทั่วโลก สวทน. ร่วมมือ อ.ส.ค. และเคซีจี เสริมแกร่งคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม เดินหน้าพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ

21 ธันวาคม 2560  


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Dairy Innovation Cluster) โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเนยและชีส ตรา อิมพีเรียล และอลาวรี่ ร่วมลงนาม 
 

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนม ที่นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมให้มีการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นระดับฟาร์มต้นน้ำไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจใหม่ฐานชีวภาพ ที่กระจายรายได้อย่างทั่วถึงในห่วงโซ่มูลค่าภาคเกษตรอาหาร 


ดร.กิติพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สวทน. ในฐานะเป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านมาตรการจูงใจ สิทธิประโยชน์ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารด้านการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ทั้งรูปแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจการให้บริการ และการตลาด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 
“ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 160,000 ครัวเรือน มีรายได้จากการขายน้ำนม 160,600 ล้านบาท มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากนม 12,000 ล้านบาท และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากนม 6,000 ล้านบาท การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์จากนม และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเลี้ยงโคนม กลางน้ำ เรื่องการแปรรูป และปลายน้ำ อย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ฟังชั่นนอล มิลค์ หรือนมที่มีการเติมคุณค่าสารอาหารเข้าไป เป็นต้น ซึ่ง สวทน. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและจะร่วมทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะฟังชั่นนอล มิลค์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพน้ำนม สร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ลดการนำเข้าวัตถุดิบหรือเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายให้ผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ดร.กิติพงค์ กล่าว
 

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม
 
ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีความร่วมมือกับ บริษัท เคซีจี  คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท เคซีจี ได้มีข้อตกลงให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชาติได้ โดยบริษัทเคซีจีได้ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารไปก่อนหน้านี้แล้ว