ประชุมกลุ่มย่อย (Focused group) การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2017

14 พฤศจิกายน 2560  


14 พฤศจิกายน 2560 - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Committee for Scientific and Technological Policy – CSTP ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) จัดประชุมกลุ่มย่อย “การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2017” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี เชิญ 14 หน่วยงาน ร่วมหารือพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD STI Policy Survey 2017 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าว จะใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI Outlook ซึ่งจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 40 ประเทศ ที่จะถูกนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลก ทั้งข้อมูลในส่วนของ…
  • Governance
  • Public research system
  • Innovation in firms and innovative entrepreneurship
  • Public – private knowledge transfers and linkages
  • Human resources for research and innovation
  • Research and innovation for society
  • Digitalisation
 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2017 ทาง OECD ได้ร่วมกับสหภาพยุโรปในการจัดทำแบบสำรวจ European Commission (EC) – OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2017 เพื่อเก็บข้อมูลจากประเทศต่าง ๆ สำหรับประกอบการจัดทำรายงาน STI Outlook รวมถึงรายงานอื่น ๆ โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ไปยังสาธารณะได้ในปี 2018
 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย สวทน. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย