สวทน. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแผนงานสเปียร์เฮด และการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เชิญกูรูจากองค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดนร่วมแลกเปลี่ยน

7 พฤศจิกายน 2560  7 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม “Capacity Building Workshop on Spearhead Program” และกิจกรรม “Entrepreneurial University Development Seminar” โดยเชิญ นายเชล โฮคาน นาเฟลท์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน และการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 20 ปี
 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ให้การต้อนรับ นายเชล โฮคาน นาเฟลท์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (มุ่งเน้นนวัตกรรมในธุรกิจเอสเอ็มอี และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง) องค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดน หรือ VINNOVA ในโอกาสที่มาร่วมหารือแนวทางการทำงานและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประเทศสวีเดน ทั้งในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพแผนงานสเปียร์เฮด (Spearhead program) ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ และประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ในประเทศไทย และประเทศสวีเดน รวมถึงหารือแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชน
 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายเชล โฮคาน นาเฟลท์ ได้มีการแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาวิจัย โดยได้ยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดน ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างรายได้มูลค่าสูง แนวทางการกลั่นกรองการให้ทุนสนับสนุนที่รัฐบาลสวีเดนพัฒนาขึ้นและนำมาใช้ในการประเมินโครงการ แนวทางการสนับสนุนอื่นๆจากภาครัฐที่มิใช่เป็นเพียงแค่กลไกการให้เงินสนับสนุนแต่จำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมอื่น (ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและการบ่มเพาะความเป็นนวัตกร (innovator) อีกทั้งยังได้ยกตัวอย่างความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้เป็นระดับต้นๆ ของโลก และภาคเอกชนยังได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งหลังจากการแลกเปลี่ยนของผู้แทนองค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดนแล้ว ยังได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเล่าถึงปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ประสบการณ์จากประเทศสวีเดนเข้ามาแลกเปลี่ยนด้วย
 
ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ในประเทศไทยที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได้มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ผ่านโครงการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรเอกชน รวมกว่า 40 หน่วยงาน โดยมุ่งการพัฒนารายวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์กว่า 2,000 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และยังได้ร่วมกับ แบ๊บสัน คอลลเลจ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยได้วางเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้มีการสร้างบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
สำหรับ นายเชล โฮคาน นาเฟลท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (มุ่งเน้นนวัตกรรมในธุรกิจเอสเอ็มอี และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง) องค์การนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดน หรือ VINNOVA และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน และการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 20 ปี และเคยทำหน้าที่เป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ใช้เรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานหลายแห่ง