สวทน. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2560  

    

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต
ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ ยังมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมวางพวงมาลา ด้วยเช่นเดียวกัน

เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๗ ปี เนื่องในวันปิยมหาราช เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย อาทิ ด้านการศึกษา การคมนาคม การต่างประเทศ การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

อนึ่ง พระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย" ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช"