ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับเครือข่ายระดมสมอง จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session

22 กันยายน 2560  

ไบเทค บางนา / เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session เพื่อระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับ Functional Food , Functional Ingredient โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) มาเป็นเครื่องมือในการทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้กล่าวถึงรายละเอียดและที่มาของ Spearhead Program

      

โดยได้เชิญเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งผู้แทนแต่ละท่านได้ถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน Functional food และ functional ingredient โดย อย. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวทางด้านการขออนุญาตการขึ้นทะเบียน และส่วนของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เล่าประสบการณ์ตรงในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา และเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด ส่วนภาคเอกชน คือ บริษัท CDIP ซี่ง เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวโน้นของตลาด Functional food และ functional ingredient ได้อย่างน่าสนใจ

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารจะได้สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางที่จะทำให้การขับเคลื่อนโครงการก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยจะมีการนัดประชุมอย่างต่อเนื่อง


ภาพโดย กิตตินันท์ รอดสุพรรณ