​สวทน. ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยชื่อดัง เร่งผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านนักเทคโนโลยีกลิ่นรส เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

25 กันยายน 2560  
นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวว่า โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการสร้างศักยภาพด้านการลงทุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือ การพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ของประเทศที่ขาดแคลน ได้แก่ด้านเทคโนโลยีกลิ่นรส เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่น (Flavor) จากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี  เพราะไม่สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอ เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะในด้านการวิจัยและพัฒนากลิ่นรส รวมทั้งขาดการบ่มเพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าว
 
เพื่อให้เกิดความความยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกลิ่นรส ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย สวทน. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหิดล สงขลานครินทร์ นเรศวร จุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสของประเทศ (Flavor Academy) โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรส หรือ Flavorist ที่เข้าใจศาสตร์ของกลิ่นรสและธรรมชาติของกลิ่นรสในอาหาร สามารถปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารให้ตรงความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค หากสนใจหลักสูตรที่ทาง  Flavor Academy จะเปิดอบรมสามารถติดต่อได้ที่ bd@foodinnopolis.or.th หรือโทร. 0942497333